Вход за ТРУДОВО ПРАВО – 2025 – ТРУДОВО ПРАВО – 2025

Ако Вие сте клиент на предходната версия на изданието, моля, изберете ВХОД за клиенти на ТРУДОВО ПРАВО – 2024



Единственият по рода си цялостен електронен сборник “от – до”, обхваща абсолютно всичко важно свързано с трудовоправните отношения. В изданието ще откриете:

КНИГИ: Пет тематични електронни книги достъпни през този сайт, обстойно разработени и допълнени с множество реални примери.
ЗАКОНИ: Пълните текстове на цялата свързана нормативна база. Подбрана съдебна и административна практика. Релевантни европейски актове.
ОБРАЗЦИ: Множество готови за попълване примерни бланки, в удобния за ползване и редакция .docx (WORD) формат.
СЕМИНАРИ: Видео семинари, засягащи актуалните законодателни промени, както и експертни коментари относно често срещани трудовоправни ситуации.
КАЗУСИ: Изключително широк набор от въпроси и отговори, разглеждащи в детайли запитвания поставени от нашите читатели.

 

Защо сборникът е в електронна форма?

ВИНАГИ АКТУАЛЕН: Настоящият интернет сайт се допълва и обновява при всяка важна новост и законодателна промяна. Онлайн вариантът ви гарантира, че ще имате достъп до винаги актуална трудовоправна информация.
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ: С удобната търсачка за секунда ще изведе резултат по ключова дума, фраза и абревиатура, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас.
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ: Настоящият сайт дава възможност да четете информацията навсякъде – на компютър и телефон, да сваляте нужните ви образци и да гледате семинарите.

 

ISBN 978-619-91529-0-4
Електронна книга 1

ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

В книгата ще откриете:


Формулиране на обявата за работа
• Селектиране на кандидатите по документи и допускане до конкурсна процедура
• Интервю за работа
• Преддоговорната отговорност в трудовото право
• Документи, необходими за сключване на трудов договор
• Срок за съхранение на документи, предоставени от кандидатите за работа
• Формулиране на разпоредбите в трудовия договор
Покажи още...
• Форма на трудовия договор. Уведомление до НАП. Длъжностна характеристика
• Срочни трудови договори
• Трудови договори за допълнителен труд
Към книга 1…
 

 


ISBN 978-619-91529-1-1
Електронна книга 2

РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ

В книгата ще откриете:

Работно време
• Определяне и промени в продължителността и отчитането на работното време
• Видове работно време
• Възможности за полагане на труд с по-кратка от нормалната продължителност
• Възможности за полагане на труд с по-дълга от нормалната продължителност
• Нощен труд
• Същинско работно време и време на разположение. Работа на смени
Покажи още...
• Сумирано изчисляване на работното време
• Промените в уредбата на работното време от август 2022 г.
• ПОЧИВКИ
• Почивки в работния ден
• Междудневна почивка
• Седмична почивка
• Официални празници
• Отклонения в режима на почивките, приемани от Mинистерския съвет
• ОТПУСКИ
• Платени отпуски
• Отпуски поради временна неработоспособност и „приравнени“ случаи
• Отпуски по майчинство
• Учебни отпуски
• Други видове платени отпуски
• Неплатени отпуски
• За „правото на изключване“
Към книга 2…
 

 


ISBN 978-619-91529-2-8
Електронна книга 3

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

В книгата ще откриете:

• Определяне и изплащане на трудовото възнаграждение
• Системи на заплащане на труда
• Определяне на индивидуалната работна заплата
• Вътрешни правила за работната заплата
• Ред за изплащане на трудовото възнаграждение
• Трудово възнаграждение и социални придобивки
• Допълнителни трудови възнаграждения
Покажи още...
• Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
• Допълнително трудово възнаграждение за образователна и научна степен “доктор” или за научна степен “доктор на науките”
• Други допълнителни трудови възнаграждения по чл. 13 НСОРЗ
• Запори върху трудовото възнаграждение
Към книга 3…
 

 

ISBN 978-619-91529-3-5
Електронна книга 4

ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ

В книгата ще откриете:

• ВЪВЕДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ
• Дисциплинарни нарушения
• Органи, които налагат дисциплинарните наказания
• Видове дисциплинарни наказания
• Еднократност на дисциплинарното наказание
Покажи още...
• Срокове за налагане на дисциплинарните наказания
• Дисциплинарно производство
• Казуси от практиката
• ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ
• Правна уредба на имуществената отговорност на работника или служителя
• Имуществената отговорност на работника или служителя по Кодекса на труда
• Видове имуществена отговорност на работника или служителя
• Ограничена имуществена отговорност
• Ред за реализиране на ограничената имуществена отговорност
• Срок за реализиране на ограничената имуществена отговорност
• Пълна имуществена отговорност
• Имуществена отговорност за липси
• Отговорност при съпричиняване на вреди
• Казуси от практиката
• ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ВРЕДИ ОТ ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ
• Трудова злополука и „приравнени“ случаи
• Имуществена отговорност на работодателя за вреди в резултат на професионална болест
• Обем на имуществената отговорността на работодателя за вреди в резултат на трудова злополука и професионална болест
• Отговорност за „ексцес“
• Изключване и намаляване на отговорността
• Отговорност за вреди от трудова злополука при временна работа
• Ред за реализиране на имуществената отговорност на работодателя за вреди в резултат на трудовата злополука или професионална болест
• Казуси от практиката
• ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
• Основания за ангажиране на отговорността на работодателя
• Регресна отговорност виновните длъжностни лица
• Казуси от практиката
Към книга 4…
 

 


ISBN 978-619-91529-4-2
Електронна книга 5

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР

В книгата ще откриете:

• Въведение
• Общи основания за прекратяване на трудовото правоотношение
• Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя
• Прекратяване на трудовия договор от работодателя
• Подбор при уволнение
• Прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя без предизвестие • Еднократност на дисциплинарното наказание
Покажи още...
• Въведение
• Общи основания за прекратяване на трудовото правоотношение
• Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя
• Прекратяване на трудовия договор от работодателя
• Подбор при уволнение
• Прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя без предизвестие
• Масови уволнения
• Предварителна закрила при уволнение
• Обезщетения, дължими от работодателя във връзка с прекратяването на трудовия договор
Към книга 5…

 

 


Приложение 1


ЗАКОНИ и други документи

Тук ще откриете:

• Нормативни актове
• Конституция на република българия
• Кодекс на труда
• Кодекс за социално осигуряване
• Граждански процесуален кодекс
Покажи още...
• Наказателен кодекс
• Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
• Закон за държавна агенция “национална сигурност”
• Закон за защита на класифицираната информация
• Закон за защита на личните данни
• Закон за защита от дискриминация
• Закон за защита при бедствия
• Закон за здравето
• Закон за здравното осигуряване
• Закон за здравословни и безопасни условия на труд
• Закон за насърчаване на заетостта
• Закон за предучилищното и училищно образование
• Закон за счетоводството
• Закон за задълженията и договорите
• Закон за държавната финансова инспекция
• Регламент (ес) 2016/679 на европейския парламент и на съвета
• Наредба № 2 за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя
• Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците
• Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор
• Наредба № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от кодекса на труда
• Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска
• Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от кодекса на труда
• Наредба № 15 от 31 май 1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа
• Наредба № 63 за прилагане на указ № 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материалноотговорни и други длъжности от осъдени лица
• Наредба № 7 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи
• Наредба № рд-07-1 от 4 април 2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
• Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя
• Наредба за командировките в страната
• Наредба за медицинската експертиза
• Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време
• Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт
• Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
• Наредба за работното време, почивките и отпуските
• Наредба за структурата и организацията на работната заплата
• Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж
• Наредба за трудоустрояване
• Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия
• Решение № 798 от 27 декември 2019 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2020 г.
• Указ № 1074 от 23.05.1974 г. за ограничаване заемането на отчетнически, материално отговорни и други длъжности от осъдени лица
• Съдебна практика
• Решение № 12 от 11 ноември 2010 г. по конституционно дело № 15 от 2010 г.
• Решение № 23 от 08.02.1990 г. по гр. д. № 839/1989 г., iii г. о. на вс
• Решение № 60 от 13.03.2012 г. на вкс
• Решение № 60 от 07.05.2015 г. по гр. д. № 5467/2014 г., г. к., ііі г. о. на вкс
• Решение № 135 от 12.02.2010 г. по гр. д. № 189/2009 г., г. к., ііі г. о. на вкс
• Решение № 729 от 18.11.2010 г. по гр. д. № 320/2010 г., г. к., іv г. о. на вкс
• Решение №325 от 21.11.2011 г. на вкс
• Решение № 376 от 26.10.2011 г. на вкс
• Решение № 417 от 21.05.2010 г. на вкс
• Решение № 440 от 10.06.2010 г. по гр. д. № 537/2009 г., г. к., іv г. о. на вкс
• Решение № 533 от 30.06.2010 г. на вкс
• Решение № 564 от 05.10.2010 г. по гр. д. № 100/2010 г., г. к., ііі г. о. на вкс
• Решение № 9353 от 21.10.2002 г. на вас по адм. д. 6866/2001 г.
• Решение № 847 от 14.01.2011 г. на вкс по гр. д. № 1558/2009 г.
• Решение № 1 от 16.01.2018 г. на кс по к. д. № 3/2017 г.
• Решение № 146 от 07.05.2013 г. по гр. д. № 935/2012 г., г. к., іv г. о. на вкс
• Решение № 29 от 10.03.2015 г. на вкс по гр. д. № 3149/2014 г.
• Решение № 162 от 18.05.2010 г. на вкс по гр. д. № 299/2009 г.
• Решение № 553 от 27.06.2013 г. на вкс по гр. д. № 196/2012 г.
• Решение № 548 от 24.07.2012 г. на вкс по гр. д. № 1490/2010 г.
• Решение № 421 от 10.11.2011 г. на вкс по гр. д. № 1135/2010 г.
• Решение № 202 от 12.12.2014 г. на вкс по гр. д. № 1298/2014 г.
• Решение № 232 от 31.03.2010 г. на вкс по гр. д. № 227/2009 г.
• Решение № 551 от 15.07.2010 г. на вкс по гр. д. № 64/2009 г.
• Решение № 195371 от 17.08.2017 г. на срс по гр. д. № 8206/2016 г.
• Решение № 346781 от 23.02.2018 г. на срс по гр. д. № 10031/2017 г.
• Решение №52/06.03.2019 по дело №3636/2018 на вкс
• Решение № 174 от 19.07.2017 г. по гр. д. № 4316/2016 г., г. к., іv г. о. на вкс
• Решение № 196 от 25.02.2009 г. по гр. д. № 6343/2007 г., г. к., і г. о. на вкс
• Решение № 10 от 10.02.2016 г. на ВКС по гр. д. № 5630/2015 г.
• Решение № 80 от 3.04.2015 г. на ВКС по гр. д. № 4358/2014 г.
• Решение № 116 от 20.03.2015 г. на ВКС по гр. д. № 1473/2014 г.
• Решение № 121 от 29.10.2020 г. на ВКС по гр. д. № 4120/2019 г.
• Решение № 137 от 17.04.2015 г. на ВКС по гр. д. № 7170/2014 г.
• Решение № 170 от 1.12.2020 г. на ВКС по гр. д. № 503/2020 г.
• Решение № 184 от 22.06.2016 г. на ВКС по гр. д. № 868/2016 г.
• Тълкувателно решение № 5 от 26.10.2021 г. на ВКС по тълк. д. №5/2019 г.
• Тълкувателно решение № 4/2017 от 01.02.2021 год. на ВКС
• Тълкувателно решение № 8 от 14.11.2014 г. по тълк. д. № 8/2013 г., осгк на вкс
• Тълкувателно решение № 4/2017 от 01.02.2021 г. на вкс
• Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на вкс по т. д. № 2/2013 г.
• Тълкувателно решение № 1 от 21.06.2018 г. на вкс по т. д. № 1/2016 г.
• Тълкувателно решение № 6 от 11.01.2013 г. на вкс по тълк. д. № 6/2012 г.
• Тълкувателно решение № 1 от 30.03.2012 г. на вкс по тълк. д. № 1/2010 г.
• Административна практика
• Становище на кзлд рег. № пнмд-01-93/2021 г. от 06.10.2021 г. относно: обработване на данни за ваксинационния статус
• Становище на КЗД относно прилагането на Заповед РД-01-856/19.10.2021 на министъра на здравеопазването
• Заповеди, правилници и инструкции на Министерство на здравеопазването
• НАРЪЧНИК ЗА СЛУЖИТЕЛИ „ЗАЩИТА НА НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА РАБОТНОТО МЯСТО“
• ПИСМО № 94-И-212 ОТ 14.12.2000 Г. ОТНОСНО ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР И ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА ПЕНСИЯ ПОРАДИ ИНВАЛИДНОСТ
• ПИСМО НА МТСП С ИЗХ. № 94-ЦЦ-81 ОТ 19.05.2003 Г. ОТНОСНО ПРЕКЪСВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ОТПУСК ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО 2-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
• ПИСМО № 24-34-90 ОТ 29. 09. 2014 Г. ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА § 1, Т. 34 ОТ ДР НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО)
• КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР. ЗА СИСТЕМАТА НА. ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (11.06.2018 Г.)
• УКАЗАНИЯ № ПК 25-1 ОТ 23.07.2007 Г. ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
• Примерна длъжностна характеристика
• РЕЛЕВАНТНИ АКТОВЕ
• ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/2034 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/ЕО, 2009/65/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/59/ЕС и 2014/65/ЕС
• ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/1158 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 юни 2019 година относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета
• ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/1152 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 юни 2019 година за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз
• ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/957 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 28 юни 2018 година за изменение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги
• ДИРЕКТИВА (ЕС) 2017/164 НА КОМИСИЯТА от 31 януари 2017 година за установяване на четвърти списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на директиви 91/322/ЕИО, 2000/39/ЕО и 2009/161/ЕС на Комисията
• ДИРЕКТИВА 2014/67/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 май 2014 година за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар ( “Регламент за ИСВП”)
• ДИРЕКТИВА 2013/59/ЕВРАТОМ НА СЪВЕТА от 5 декември 2013 година за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение и за отмяна на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом
• ДИРЕКТИВА 2010/18/ЕС НА СЪВЕТА от 8 март 2010 година за прилагане на ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск, сключено между Конфедерацията на европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), Европейската асоциация на занаятите и малките и средните предприятия (UEAPME), Европейския център на предприятията с държавно участие и на предприятията от общ икономически интерес (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), и за отмяна на Директива 96/34/ЕО
• ДИРЕКТИВА 2009/38/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 май 2009 година за създаване на европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение (преработена)
• ДИРЕКТИВА 2008/104/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 ноември 2008 година относно работа чрез агенции за временна заетост
• ДИРЕКТИВА 2006/54/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена)
• ДИРЕКТИВА 2003/88/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време
• ДИРЕКТИВА 2003/72/ЕО НА СЪВЕТА от 22 юли 2003 година за допълване на Устава на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите
• ДИРЕКТИВА 2002/74/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 септември 2002 година за изменение на Директива 80/987/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател (Вече не е в сила. Дата на изтичане на валидността: 22.10.2008 г.)
• ДИРЕКТИВА 2002/15/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 март 2002 година за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт
• ДИРЕКТИВА 2002/14/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 март 2002 година за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност
• ДИРЕКТИВА 2001/86/ЕО НА СЪВЕТА от 8 октомври 2001 година за допълнение на Устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица
• ДИРЕКТИВА 2001/23/ЕО НА СЪВЕТА от 12 март 2001 година относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности
• ДИРЕКТИВА 2000/79/ЕО НА СЪВЕТА от 27 ноември 2000 година относно Европейското споразумение за организация на работното време на мобилните работници в гражданската авиация, сключено от Асоциацията на европейските авиокомпании (АЕА), Европейската федерация на транспортните работници (ETF), Европейската асоциация на пилотите (ECA), Асоциацията на европейските регионални авиокомпании (ERA) и Международната асоциация на въздушните превозвачи (IACA) (текст от значение за ЕИП)
• ДИРЕКТИВА 2000/78/ЕО НА СЪВЕТА от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите
• ДИРЕКТИВА 1999/70/ЕО НА СЪВЕТА от 28 юни 1999 година относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP)
• ДИРЕКТИВА 1999/63/ЕО НА СЪВЕТА от 21 юни 1999 година относно Споразумението за организацията на работното време на морските лица, сключено между Асоциацията на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Федерацията на синдикатите на транспортните работници в Европейския съюз (FST)
• ДИРЕКТИВА 98/59/ЕО НА СЪВЕТА от 20 юли 1998 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на колективните уволнения
• ДИРЕКТИВА 97/81/ЕО НА СЪВЕТА от 15 декември 1997 година относно Рамково споразумение за работа при непълно работно време, сключено между Съюза на конфедерациите на индустриалците и на работодателите в Европа (UNICE), Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП)
• ДИРЕКТИВА 97/75/ЕО НА СЪВЕТА от 15 декември 1997 година за изменение и разширяване приложението за Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия на Директива 96/34/ЕО относно рамковото споразумение за родителски отпуск, сключено между Съюза на конфедерациите на индустриалците и на работодателите в Европа (UNICE), Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) (Вече не е в сила. Дата на изтичане на валидността: 07.03.2012 г.)
• ДИРЕКТИВА 97/74/ЕО НА СЪВЕТА от 15 декември 1997 година за включване на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в Директива 94/45/ЕО за създаване на Европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение
• ДИРЕКТИВА 96/71/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 1996 година относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги
• ДИРЕКТИВА 96/34/ЕО НА СЪВЕТА от 3 юни 1996 година относно рамковото споразумение за родителския отпуск, сключено между Съюза на конфедерациите на индустриалците и на работодателите в Европа (UNICE), Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) (отм.)
• ДИРЕКТИВА 96/29/ЕВРАТОМ НА СЪВЕТА от 13 май 1996 година относно постановяване на основните норми на безопасност за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение (отм.)
• ДИРЕКТИВА 94/45/ЕО НА СЪВЕТА от 22 септември 1994 година за създаване на Европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение (отм.)
• ДИРЕКТИВА 94/33/ЕО НА СЪВЕТА от 22 юни 1994 година за закрила на младите хора на работното място
• ДИРЕКТИВА 92/104/ЕИО НА СЪВЕТА от 3 декември 1992 година относно минималните изисквания за подобряване опазването на безопасността и здравето на работниците в отрасли, свързани с рудодобива по открит и подземен способ (Дванадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)
• ДИРЕКТИВА 92/91/ЕИО НА СЪВЕТА от 3 ноември 1992 година за минималните изисквания за подобряване опазването на безопасността и здравето на работниците в отрасли, свързани с рудодобива чрез сондиране (Единадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)
• ДИРЕКТИВА 92/85/ЕИО НА СЪВЕТА от 19 октомври 1992 година за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки (Десета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)
• ДИРЕКТИВА 91/533/ЕИО НА СЪВЕТА от 14 октомври 1991 година относно задължението на работодателя да информира работниците или служителите за условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение
• ДИРЕКТИВА 91/383/ЕИО НА СЪВЕТА от 25 юни 1991 година за допълнение на мерките за насърчаване на подобряването на безопасността и здравето на работното място на работниците на срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение
• ДИРЕКТИВА 89/656/ЕИО НА СЪВЕТА от 30 ноември 1989 година относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на лични предпазни средства на работното място (Трета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)
• ДИРЕКТИВА 89/391/ЕИО НА СЪВЕТА от 12 юни 1989 година за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място
• ДИРЕКТИВА 76/895/ЕИО НА СЪВЕТА от 23 ноември 1976 година относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху плодове и зеленчуци (отм.)
• РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2033 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 ноември 2019 година относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на Регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014
• РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2402 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 декември 2017 година за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и Регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012
• РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1129 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО
• РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 909/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 година за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012
• РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 600/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012
• РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията
• РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 575/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012
• РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1024/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2012 година относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията (“Регламент за ИСВП”)
• РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 492/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 април 2011 година относно свободното движение на работници в Съюза
• РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1435/2003 НА СЪВЕТА от 22 юли 2003 година относно устава на Европейското кооперативно дружество (SCE)
Към раздела…
 

 


Приложение 2


ОБРАЗЦИ и формуляри

Тук ще откриете готови за попълване примерни бланки в следните тематични раздели:

• ОБРАЗЦИ към книга 1:
• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ
• МОЛБА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
• БЕЗСРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР С ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК
• БЕЗСРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР БЕЗ ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК
Покажи още...
• СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ПО. ЧЛ. 68, АЛ. 1, Т. 1
• СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ПО. ЧЛ. 68, АЛ. 1, Т. 2
• СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ПО. ЧЛ. 68, АЛ. 1, Т. 4
• СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ПО. ЧЛ. 114
• СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ПО. ЧЛ. 110
• СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ПО. ЧЛ. 111
• ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ЗАМЕСТВАНЕ ПО. ЧЛ. 259
• ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ЗАМЕСТВАНЕ СЪС СЪВМЕСТИТЕЛСТВО ПО. ЧЛ. 259
• ДОГОВОР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА
• ДОГОВОР ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
• УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ


• ОБРАЗЦИ към книга 2:
• РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ

• Удължаване на работното време
• Протокол за проведени консултации с представители на работниците и служителите във връзка с въвеждане на удължено работно време по чл. 136а от КТ
• Заповед за въвеждане на удължено работно време
• Заповед за компенсиране на удълженото работно време по чл. 136а КТ и чл. 8, ал. 3 от НРВПО
• Книга за отчитане удължаването и компенсирането на работното време (чл. 136а, ал. 2 от КТ)
• Намалено работно време
• Заповед по чл. 137, ал. 2 от КТ за работниците и служителите с право на намалено работно време
• Непълно работно време
• Заповед за въвеждане на непълно работно време на основание чл. 138а, ал. 1 и ал. 3 КТ и във връзка с чл. 9 НРВПО – поради намаляване обема на работа
• Заповед за въвеждане на непълно работно време на основание чл. 138а, ал. 2 КТ за периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка или за част от този период
• Протокол за проведена среща и съгласуване с представители на работниците и служителите относно въвеждане на непълно работно време
• Молба от работника или служителя за преминаване от пълно на непълно работно време по чл. 138а, ал. 3, т. 1 от КТ
• Молба от работника или служителя за преминаване от непълно на пълно работно време по чл. 138а, ал. 3, т. 2 от КТ
• Ненормиран работен ден
• Заповед за определяне на длъжностите с ненормирано работно време по чл. 139а, ал. 1 от КТ
• Нощен труд
• Съгласие за полагане на нощен труд
• Оттегляне на съгласие за полагане на нощен труд
• Извънреден труд
• Заповед за полагане на извънреден труд
• Отказ за полагане на извънреден труд
• Уведомление до териториалната Инспекция по труда за положен извънреден труд
• Отчитане на работното време
• Заповед за въвеждане на сумирано отчитане на работното време
• Платен годишен отпуск
• Уведомление от работодателя за размера на платения годишен отпуск, който работникът или служителят има право да ползва през календарната година
• Искане от работника/служителя за разрешаване ползването на платен годишен отпуск
• Заповед за разрешаване ползване на платен годишен или друг вид отпуск
• Заповед за предоставяне ползването на платен годишен отпуск на основание чл. 173, ал. 4 от КТ във вр. с чл. 37г, ал. 2 от НРВПО
• Уведомление от работника/служителя до работодателя за ползване на платен годишен отпуск по чл. 176, ал. 3 от КТ
• Искане от работника/служителя до работодателя за прекъсване ползването на платен годишен отпуск
• Заповед за разрешаване прекъсване ползването на платен годишен отпуск
• Съгласие за ползване на остатъка от платения годишен отпуск
• Заповед за отлагане ползването на полагаемия платен годишен отпуск за следващата календарна година по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КТ във вр. с чл. 37г, ал. 2 от НРВПО
• Заповед за отлагане ползването на полагаемия платен годишен отпуск за следващата календарна година по чл. 176, ал. 1, т. 2 от КТ във вр. с чл. 37г, ал. 2 от НРВПО
• Искане за отлагане на платения годишен отпуск за следващата календарна година на основание чл. 176, ал. 1, т. 2 от КТ във вр. с чл. 38, изр. първо от НРВПО
• Заповед по чл. 156, ал. 2 от КТ за работниците и служителите с право на допълнителен платен годишен отпуск
• Неплатен отпуск
• Искане от работника или служителя за разрешаване ползване на неплатен отпуск на основание чл. 160, ал. 1 от КТ
• Заповед за разрешаване ползването на неплатен отпуск на основание чл. 160 от КТ
• Отпуск поради бременност и раждане или осиновяване
• Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 1 КТ от майката/осиновителката (Приложение № 7 към чл. 45, ал. 1, т. 2 от НРВПО)
• Заявление за ползване на остатъка до 410 дни от отпуска за бременност и раждане
• Заповед за разрешаване ползването на отпуск за бременност и раждане (за периода от 135 до 410 дни)
• Уведомление за прекратяване на отпуск по чл. 163, ал. 4 или 5 от КТ
• Заявление от бащата за прекратяване ползване на отпуска за бременност и раждане
• Заявление от майката за оттегляне на съгласието за ползване на отпуска за бременност и раждане от бащата на детето
• Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 8 от КТ
• Заявление по чл. 163, ал. 8 от КТ
• Заявление за прекратяване на отпуск по чл. 163, ал. 8 от КТ
• Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10 от КТ от бащата (Приложение № 8 към чл. 45б от НРВПО)
• Декларация за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 1 или ал. 5, изречение първо от Кодекса на труда от осиновителката или от работника или служителя, който сам е осиновил детето (Приложение № 9 към чл. 46б, ал. 1 от НРВПО)
• Декларация за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 2, изречение първо от Кодекса на труда от осиновителя (Приложение № 10 към чл. 46в, ал. 1 от НРВПО)
• Декларация за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 2, изречение второ от Кодекса на труда (КТ) от родител на осиновителката или на осиновителя (Приложение № 10а към чл. 46в, ал. 2 от НРВПО)
• Заявление от бащата за ползване на остатъка от отпуска за бременност и раждане в размер на остатъка до 410 дни
• Заповед за разрешаване ползването от бащата на остатъка от отпуска за бременност и раждане в размер на остатъка до 410 дни
• Отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
• Заявление за ползване на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст – чл. 164, ал. 1 от КТ
• Заявление за прекратяване ползването на отпуска за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 от КТ
• Декларация за ползване на отпуск по чл. 164, ал. 1 и 3 КТ (Приложение № 2 към чл. 46, ал. 3 от НРВПО)
• Справка от предприятието, в което работи майката/бащата, настойникът (Приложение № 3 към чл. 46, ал. 3 от НРВПО)
• Заявление за прекратяване ползването на отпуска за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 3 от КТ
• Отпуск за две и повече живи деца
• Заявление за ползване на отпуск по чл. 168 КТ
• Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст – Заявление за отпуск по чл. 167а, ал. 1 от КТ
• Съгласие за отглеждане на дете по чл. 167а, ал. 1, изречение второ от КТ
• Заявление за отпуск по чл. 167а, ал. 4 от КТ (от родител, който сам полага грижи за детето)
• Декларация за ползване на отпуск по чл. 167а, ал. 4 от КТ (Приложение № 6 към чл. 49д, ал. 2 от НРВПО)
• Уведомление-отказ за разрешаване на отпуск по чл. 167а от КТ
• Удостоверение за ползване на отпуск по чл. 167а от КТ (Приложение № 4 към чл. 49, ал. 6 от НРВПО)
• Други отпуски
• Искане от работника за ползване на отпуск по чл. 157 от КТ
• Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10, изречение второ от Кодекса на труда от родител на майката (Приложение № 11 към чл. 45в, ал. 1 от НРВПО)
• Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10, изречение трето от Кодекса на труда от родител на майката или на бащата (Приложение № 12 към чл. 45г, ал. 1 от НРВПО)
• Декларация за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 3 от Кодекса на труда от родител на работничка или на служителка, която сама е осиновила дете (Приложение № 13 към чл. 46г, ал. 1 от НРВПО)
• Декларация за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 5, изречение второ от Кодекса на труда от родител на работник или на служител, който сам е осиновил дете (Приложение № 13а към чл. 46д, ал. 1 от НРВПО)
• Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 12 от Кодекса на труда от съпруг, когато детето е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето при съпрузи (Приложение № 14 към чл. 45е, ал. 1 от НРВПО)
• Заявление-декларация за ползване на отпуск по чл. 164в, ал. 1 от Кодекса на труда от бащата (осиновителя) (Приложение № 15 към чл. 46ж, ал. 1 от НРВПО)
• Удостоверение за ползване на отпуск по чл. 164в от Кодекса на труда (Приложение № 16 към чл. 46ж, ал. 3 от НРВПО)
• Отпуски за обучение
• Молба за получаване съгласие на работодателя за кандидатстване и обучение без откъсване от производството
• Съгласие за кандидатстване/обучение без откъсване от производството
• Заявление за ползване на отпуск за обучение по чл. 169, 170 или 171 от КТ
• Заповед за разрешаване ползването на отпуск за обучение по чл. 169, 170 или 171 от КТ


• ОБРАЗЦИ към книга 3:
• ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

• ЗАПОВЕД на основание чл. 118, ал. 3 КТ
• УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО на основание чл. 66, ал. 5 КТ
• ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
• Изплащане на компенсации за запазване на заетостта (МТСП, Агенция по заетостта)


• ОБРАЗЦИ към книга 4:
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ

• ЗАПОВЕД на основание чл. 188 от КТ и във вр. с чл. 187 от КТ
• ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ и във връзка с чл. 190, ал. 1 от КТ
• ЗАПОВЕД на основание чл. 192, ал. 1 от КТ
• ЗАПОВЕД на основание чл. 199 от КТ за временно оттраняване от работа
• ЗАПОВЕД на основание чл. 206 от КТ, във вр. с чл. 210 от КТ
• Заповед за извършване на разследване на трудова злополука
• Заповед на работодателя за определяне на лице за поддържане на регистър на трудовите злополуки, съгласно изискванията на чл. 14, ал. 2 от Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
• ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА – Приложение към чл.3, ал.1 от Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
• РАЗПОРЕЖДАНЕ на основание чл. 60, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване
• ПРОТОКОЛ за извършено проучване на професионална болест
• БЪРЗО ИЗВЕСТИЕ за съмнение за професионална болест
• ПРОИЗВОДСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА


• ОБРАЗЦИ към книга 5:
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР

• Предложение за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие
• Приемане на предложението за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие
• Заповед за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие
• Споразумение за прекратяване на трудов договор по чл. 331 КТ
• Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 331 КТ
• Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 325, ал. 1, т. 2 КТ
• Заповед за прекратяване на срочен трудов договор поради изтичане на срока
• Заповед за прекратяване на срочен трудов договор поради завършване на определената работа
• Заповед за прекратяване на срочен трудов договор поради завръщане на замествания
• Заповед за прекратяване на срочен трудов договор с постъпване на работа на спечелилия конкурс
• Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 325, ал. 1, т. 6 КТ
• Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ
• Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 325, ал. 1, т. 10 КТ
• Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 325, ал. 1, т. 11 КТ
• Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 325, ал. 1, т. 12 КТ
• Предизвестие за прекратяване на трудов договор от работника или служителя
• Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 326, ал. 1 КТ
• Заповед за прекратяване на трудов договор за допълнителен труд
• Заявление от работника или служителя за прекратяване на трудов договор без предизвестие
• Заповед за прекратяване на трудов договор на основание чл. 327 КТ
• Заявление до инспекцията по труда за прекратяване на трудов договор без предизвестие, когато работодателят е прекратил дейността си
• Предизвестие за едностранно прекратяване на трудов договор от работодателя
• Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ
• Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. първо КТ
• Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. второ КТ
• Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ
• Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 4 КТ
• Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 7 КТ
• Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 8 КТ
• Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 2 КТ
• Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ
• Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ
• Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 10б КТ
• Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ
• Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ
• Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ
• Заповед за назначаване на комисия за извършване на подбор по чл. 329 КТ
• Протокол от работата на комисия за извършване на подбор по чл. 329 КТ
• Заповед за прекратяване на трудовия договор без предизвестие, когато работникът или служителят бъде задържан за изпълнение на присъда
• Заповед за прекратяване на трудовия договор без предизвестие при лишаване на работника или служителя от правото да упражнява определени професии/дейности
• Заповед за прекратяване на трудовия договор без предизвестие по чл. 330, ал. 2, т. 5 КТ
• Заповед за дисциплинарно уволнение
• Предоставяне на информация за предстоящи масови уволнения на представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ
• Предоставяне на информация за предстоящи масови уволнения на АЗ
• Декларация за ползване на предварителна закрила при уволнение
• Искане за издаване на разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила по чл. 333, ал. 1 и ал. 5 от Кодекса на труда
Към раздела…
 

 


Приложение 3


Актуални видео СЕМИНАРИ и авторски презентации

• Актуални проблеми на трудовото законодателство
• Промени в Кодекса на труда и практически въпроси по прилагане на трудовото законодателство
• Електронна трудова книжка – Регистър на заетостта в НАП.
• Формат и ред за съхранение на данните в регистъра, вписване, заличаване и удостоверяване на обстоятелства.
• Единният електронен трудов запис като официален електронен удостоверителен документ, който съдържа данни и обстоятелства, свързани с трудовата дейност.
Покажи още...
• Трудова книжка, издадена преди влизането в сила на закона.
• Отговорност за вредите, причинени поради невписване.
• Влизане в сила на промените и др.
• Очаквани промени в Кодекса на труда
• Home office, трудови злополуки и трудовите отношения при дистанционна работа
• Примери от практиката, решения на често срещани казуси и въпроси.
• Промени в срока на изпитване при краткосрочни договори;
• Договаряне на допълнителен труд при друг работодател и промени в изключенията от това правило;
• Право на работника/служителя да поиска преминаване на безсрочен трудов договор и на пълен работен ден;
• Право на платен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя);
• Права на работника/служителя за съвместяване на трудовите и семейните задължения;
• Новости в правната регламентация на задълженията на работодателя за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на работника/служителя.
• Регулиране на минималните трудови възнаграждения. Промени в Кодекса на труда от август 2023 г.
• Изплащане на трудовите възнаграждения. Промени в Кодекса на труда от септември 2023 г.
Към семинарите…
 

 


Приложение 4


КАЗУСИ от практиката

Тук ще откриете стотици експертни отговори на читателски въпроси в следните раздели:

• ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
• Назначаване на счетоводител на граждански договор
• Сключване на граждански договор с непълнолетно лице
• Може ли управител на ООД да е назначен на трудов договор
• Връчване на длъжностна характеристика
Покажи още...
• Щатно длъжностно разписание
• Наемане на чужденци – членове на семейство на български граждани
• Нотариално заверено копие от документ за пребиване при назначаване на чужденец
• Въвеждане на нови задължения на работниците и служителите и санкции при неизпълнението им чрез подписване на допълнително споразумение
• Ограничаване на учители – бивши служители на частно училище да преподават частни уроци на учениците от училището
• Допълнителен трудов договор за работа в почивни дни
• Вътрешно заместване и срочен трудов договор за заместване
• Трудов договор за заместване с изпитателен срок
• Кога договорът за допълнителен труд става основен
• Назначаването на работници, полагащи нощен труд, става след предварителен медицински преглед
• Трудов договор на лице, освидетелствано от ТЕЛК
• Сключване на трудов или на граждански договор
• Документи при повторно постъпване на работа
• Изискване на свидетелство за съдимост от кандидати за работа
• Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа
• Трудов договор, подписан с КЕП
• Съдържание на допълнителното споразумение за изменение на трудов договор
• Уреждане на трудовите отношения при допълнителен труд
• Трудов договор за външно съвместителство
• Правната уредба на трудов договор за стажуване
• Условията за полагане на труд от непълнолетни лица на възраст от 16 до 18 г.
• Срок на договора по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ
• КОМАНДИРОВАНЕ
• Командироване с устна заповед
• Командироване на непълнолетен служител
• Електронна командировъчна заповед
• Въпроси във връзка с измененията в Наредбата за командировките в страната (НКС) от месец март 2023 г.
• Заплащане на извънреден труд при командироване в рамките на предоставяне на услуги
• Не е допустимо работник или служител да се откаже от полагащите му се по закон дневни пари
• Тълкуване на разпоредбата на чл. 18, ал. 1 НСКСЧ
• Предоставянето на ваучери за храна при командироване в рамките на предоставянето на услуги по чл. 121а КТ
• ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НАДОМНА РАБОТА И РАБОТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ
• Смесен режим на работа от разстояние и от служебни помещения
• Надомна работа на работничка или служителка – майка на малко дете
• Работа от разстояние от чужбина
• РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ
• Извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време
• Непълно работно време и сумирано изчисляване
• Въпроси, свързани със сумираното изчисляване на работното време
• Преминаване към непълно работно време
• Дежурство и време на разположение
• Намалено и непълно работно време
• Обезщетение за безработица след прекратяване на трудов договор за непълно работно време
• Удълженото работно време се заплаща само при напускане
• Време на разположение
• Работна смяна от 22,00 до 10,00 ч.
• Промяна на работното време на работник с намалена работоспособност
• Особености при отчитане на нощния труд
• Преминаване към непълно работно време
• Удължаване на работното време
• Извънреден труд, положен на официален празник
• Два трудови договора по 8 часа в едно и също време
• Ненормиран работен ден
• Декларация за съгласие за полагане на труд повече от 48 часа седмично при работа по външно съвместителство
• Неприсъствени дни по смисъла на чл. 154, ал. 2 КТ и сумирано изчисляване на работното време
• Кога почивката е част от работното време
• ОТПУСКИ
• Отпуск и обезщетение за бременност и раждане при прекратяване на осигуряването
• Правото на прехвърляне и използване на платен годишен отпуск за отминали години
• Забрана за парично компенсиране на неизползван платен годишен отпуск
• Възможности за работодателя при намаляване на обема на работа
• Ползване на платения годишен отпуск от учителите
• Ползване на платен годишен отпуск по време на предизвестие за уволнение
• Отпуск на бащата за отглеждане на дете по чл. 164в КТ
• Отпуск по болест през време на платения годишен отпуск
• Основен, удължен и допълнителен платен годишен отпуск
• Платен годишен отпуск по трудов договор за допълнителен труд
• Съгласие на работодателя за продължаване на обучението
• За времето на неплатен отпуск, което се признава за трудов стаж, възниква и право на платен годишен отпуск
• Платен годишен отпуск може да се ползва след придобиване на 4 месеца трудов стаж
• Отпуск за рожден ден
• Отпуск по чл. 163, ал. 8 КТ за баща на близнаци
• Болничен лист не се издава за медицински изследвания
• Болничният лист създава задължения и за двете страни по трудовия договор
• Удължен платен годишен отпуск
• Платеният годишен отпуск се ползва в работни дни, а не в часове
• Ползване на платен годишен отпуск през време на отпуска за отглеждане на малко дете
• Ползване на отпуск по чл. 168 КТ
• Относно изискването за придобиване на 4 месеца начален трудов стаж като предпоставка за ползването на платен годишен отпуск
• Отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
• Служебни и творчески отпуски
• Отпуск за обучение на студент задочник
• Ред за ползване на платения годишен отпуск
• Право на удължен и на допълнителен платен годишен отпуск
• Ползване на отпуски за обучение
• Прекратяване на неплатен отпуск
• Платеният годишен отпуск и отпуските за бременност и раждане и отглеждане на дете
• Увеличен размер на отпуска по чл. 168 КТ по пътя на колективното преговаряне
• ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА
• Процедура при налагане на дисциплинарно наказание за редовно закъснение за работа
• Самоотлъчка
• Дисциплинарно уволнение за системни нарушения на трудовата дисциплина
• Може ли отказът за полагане на извънреден труд да съставлява дисциплинарно нарушение
• Заличаване на дисциплинарните наказания
• „Глобите“, налагани на работници и служители, представляват незаконосъобразна практика
• Налагане на дисциплинарно наказание за неявяване на работа
• Връчване на уволнителна заповед „при отказ“
• Дисциплинарно уволнение по време на болничен, за който работодателят не е информиран
• Отмяна на дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение“
• Няма забрана за налагане на дисциплинарни наказания на работници и служители в дуално обучение
• Употреба на алкохол и наркотични вещества по време на работа
• ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ И ДРУГИ ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
• Практиката работниците и служителите да подписват запис на заповед при сключване на трудов договор е незаконосъобразна
• Компенсиране на вредите на работодателя от неправомерно разкрита търговска тайна
• Грешно изчислен размер на обезщетение за неспазено предизвестие
• Уредбата на имуществената отговорност на работниците и служителите е изцяло законова
• Имуществена отговорност на работника/служителя за разкриване на търговска тайна на работодателя
• Ограничената имуществена отговорност не покрива пропуснатите ползи на работодателя
• Прекратяване на трудовото правоотношение преди да са събрани удръжките в резултат на наложена ограничена имуществена отговорност
• Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ за учител
• Срок за реализиране на ограничената имуществена отговорност на работника или служителя
• Обезщетения за неспазено предизвестие и за оставане без работа
• Обезщетение за оставане без работа
• Налагане на ограничена имуществена отговорност при прекратяване на трудовото правоотношение
• База за изчисляване на обезщетението за неизползван отпуск
• Обезщетение при преместване
• Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск при по-малко от 4 месеца трудов стаж
• Размер на обезщетението за неспазено предизвестие
• Право на обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 КТ на пенсионер
• Дължими обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение със служител, когато заеманата от него длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен
• Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ при пенсиониране без прекратяване на осигуряването
• Право на 6 брутни заплати по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда
• Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ при работа по две трудови правоотношения
• Срок за изплащане на обезщетенията след уволнение
• База за изчисляване на обезщетенията при прекратяване на трудовото правоотношение
• ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• Изплащане на трудовите възнаграждения по банков път
• Индексиране на заплатата спрямо инфлацията
• Елементи на трудовото възнаграждение, които трябва да се посочат в трудовия договор
• По какъв начин бонусът за постигнати резултати се отразява на осигурителния доход
• Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на пенсионер
• Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит при промяна на работодателя
• Допълнително трудово възнаграждение за придобита образователна и научна степен
• Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит по договор за допълнителен труд
• Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит при работа на два трудови договора
• Допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер
• Времето, през което лицето е получавало ПОБ, не се отчита при изчисляване на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит
• Допълнително трудово възнаграждение за придобита ОНС „доктор“ или научна степен „доктор на науките“
• Конкуренция на запори върху трудовото възнаграждение
• Запор на трудово възнаграждение
• Разлики в размера на трудовите възнаграждения за една и съща позиция в различни градове в страната
• Права на работника или служителя при забавено или частично изплащане на трудовото възнаграждение
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
• Оттегляне на предизвестието от работодателя
• Момент на прекратяване на срочния трудов договор за заместване по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ
• Прекратяване на трудов договор от работника или служителя с предизвестие
• Предлагане на друга работа при съкращаване на щата
• Напускане без предизвестие поради забавяне изплащането на трудовото възнаграждение
• Право на работодателя да прекрати едностранно трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 10б КТ
• Прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалист, осъден за умишлено престъпление от общ характер
• При вече настъпило прекратяване на трудовото правоотношение не може да се променя основанието за прекратяване
• Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя и неспазване на срока на предизвестие
• Срок на предизвестие при прекратяване на трудово правоотношение
• При какви условия работодателят може да оттегли отправено предизвестие до работника или служителя за прекратяване на трудовия договор
• Предложение за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие, комбинирано с предизвестие
• Прекратяване на срочен трудов договор с бременна служителка
• Прекратяване на трудов договор от работника или служителя с предизвестие
• При прекратяване на срочен трудов договор за заместване поради завръщане на замествания не се прилага предварителната закрила при уволнение
• Предварителната закрила при уволнение не се прилага в срок за изпитване
• Прекратяване на срочен трудов договор поради преминаване на работа за неопределено време
• Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие по време на болничен
• Какво означава „липса на качества за ефективно изпълнение на работата“
• Прекратяване на трудов договор за допълнителен труд
• Винаги ли е задължително да се издаде заповед за прекратяване на трудовия договор
• Основание за прекратяване на трудов договор
• Има ли работодателят задължение да прекрати трудов договор с пенсионер при явяване на кандидат за работа, който не е пенсионер
• Връчването на предизвестие преди навършване на изискуемата за пенсиониране възраст е нарушение на закона, водещо до отмяна на заповедта за уволнение
• Прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя с предизвестие поради сключване на договор за управление на предприятието
• Прекратяване на трудовото правоотношение при преустановяване на дейността на работодателя
• Предварителна закрила при уволнение
• ТРУДОВА КНИЖКА И ТРУДОВ СТАЖ
• „Електронна“ трудова книжка
• Трудов стаж при непълно работно време
• Установяване на трудов стаж по съдебен ред
• Стаж за времето на ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
• Трудов стаж за времето на отпуск за отглеждане на малко дете
• За понятието „стаж по специалността“
• ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ
• Съдействие на инспектиращите екипи при проверка от Комисията за защита на личните данни
• Изпълнение на задълженията по ЗХУ и ППЗХУ за наемане на хора с трайни увреждания
Към раздела…
 

 


За автора:


Доц. д-р Андрей Александров

Доц. д-р Андрей Александров е ръководител на практиката Трудово право и миграционни въпроси в “Камбуров и съдружници”. Преди това той е бил юрисконсулт в Дирекция “Правна и международноправна дейност” към Държавната комисия по сигурността на информацията.


Доцент Александров има значителен опит в областта на социалното осигуряване, структуриране на трудови договори в контекста на големи международни групи, мониторинг на спазването на трудовите права, защита от дискриминация и др. Освен това, той е високо ценен за безупречните си умения в съдебни трудови спорове  по въпроси, вариращи от трудови злополуки до масови уволнения.



Към биографията…