- ТРУДОВО ПРАВО - 2024

Доц. д-р Андрей Александров

ТРУДОВО ПРАВО — 2024

Сборникът съдържа:

• Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери
• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Видео семинари с практически казуси

 

Защо сборникът е в електронна форма?

• Сборникът съдържа огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция електронен .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

 

ISBN 978-619-91529-0-4
Електронна книга 1

ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

В книгата ще откриете:


• Формулиране на обявата за работа
• Селектиране на кандидатите по документи и допускане до конкурсна процедура
• Интервю за работа
• Документи, необходими за сключване на трудов договор
• Срок за съхранение на документи, предоставени от кандидатите за работа
• Формулиране на разпоредбите в трудовия договор
• Форма на трудовия договор. Уведомление до НАП. длъжностна характеристика
• Срочни трудови договори
• Трудови договори за допълнителен труд

Към пълното съдържание на книга 1…
 

 


ISBN 978-619-91529-1-1
Електронна книга 2

РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ

В книгата ще откриете:

РАБОТНО ВРЕМЕ
• Определяне и промени в продължителността и отчитането на работното време
• Видове работно време
• Възможности за полагане на труд с по-кратка от нормалната продължителност
• Възможности за полагане на труд с по-дълга от нормалната продължителност
• Нощен труд
• Същинско работно време и време на разположение
• Сумирано изчисляване на работното време
• Казуси от практиката, свързани с работното време

ПОЧИВКИ
• Почивки в работния ден
• Междудневна почивка
• Седмична почивка
• Официални празници
• Отклонения в режима на почивките, приемани от министерския съвет
• Казуси от практиката, свързани с почивките

ОТПУСКИ
• Платени отпуски
• Отпуски поради временна неработоспособност и „приравнени“ случаи
• Отпуски по майчинство
• Учебни отпуски
• Други видове платени отпуски
• Неплатени отпуски
• Казуси от практиката, свързани с отпуските

Към пълното съдържание на книга 2…
 

 


ISBN 978-619-91529-2-8
Електронна книга 3

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

В книгата ще откриете:

• Определяне и изплащане на трудовото възнаграждение
• Системи на заплащане на труда
• Определяне на индивидуалната работна заплата
• Вътрешни правила за работната заплата
• Трудово възнаграждение и социални придобивки
• Трудово възнаграждение и социални придобивки
• Допълнителни трудови възнаграждения
• Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
• Допълнително трудово възнаграждение за образователна и научна степен “доктор” или за научна степен “доктор на науките”
• Други допълнителни трудови възнаграждения по чл. 13 НСОРЗ
• Запори върху трудовото възнаграждение
• Образци и формуляри
• Свързани документи

Към пълното съдържание на книга 3…
 

 

ISBN 978-619-91529-3-5
Електронна книга 4

ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ

В книгата ще откриете:

ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ
• Дисциплинарни нарушения
• Органи, които налагат дисциплинарните наказания
• Видове дисциплинарни наказания
• Еднократност на дисциплинарното наказание
• Срокове за налагане на дисциплинарните наказания
• Дисциплинарно производство
• Казуси от практиката

ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ
• Правна уредба на имуществената отговорност на работника или служителя
• Имуществената отговорност на работника или служителя по Кодекса на труда
• Видове имуществена отговорност на работника или служителя
• Ограничена имуществена отговорност
• Ред за реализиране на ограничената имуществена отговорност
• Срок за реализиране на ограничената имуществена отговорност
• Пълна имуществена отговорност
• Имуществена отговорност за липси
• Отговорност при съпричиняване на вреди
• Казуси от практиката

ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ВРЕДИ ОТ ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ
• Трудова злополука и „приравнени“ случаи
• Имуществена отговорност на работодателя за вреди в резултат на професионална болест
• Обем на имуществената отговорността на работодателя за вреди в резултат на трудова злополука и професионална болест
• Отговорност за „ексцес“
• Изключване и намаляване на отговорността
• Отговорност за вреди от трудова злополука при временна работа
• Ред за реализиране на имуществената отговорност на работодателя за вреди в резултат на трудовата злополука или професионална болест
• Казуси от практиката


Към пълното съдържание на книга 4…
 

 


ISBN 978-619-91529-4-2
Електронна книга 5

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР

В книгата ще откриете:

• Общи основания за прекратяване на трудовото правоотношение
• Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя
• Прекратяване на трудовия договор от работодателя
• Подбор при уволнение
• Прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя без предизвестие
• Масови уволнения
• Предварителна закрила при уволнение
• Обезщетения, дължими от работодателя във връзка с прекратяването на трудовия договорКъм пълното съдържание на книга 5…

 

 

Приложение към петте книги

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Тук ще откриете:

• Актуалната нормативна база
• Подбрана съдебна практика
• Важната административна практика
• Други свързани документиКъм пълното съдържание на приложението…
 

 

За автора:

Доц. д-р Андрей Александров

Доц. д-р Андрей Александров е ръководител на практиката Трудово право и миграционни въпроси в “Камбуров и съдружници”. Преди това той е бил юрисконсулт в Дирекция “Правна и международноправна дейност” към Държавната комисия по сигурността на информацията.

Доцент Александров има значителен опит в областта на социалното осигуряване, структуриране на трудови договори в контекста на големи международни групи, мониторинг на спазването на трудовите права, защита от дискриминация и др. Освен това, той е високо ценен за безупречните си умения в съдебни трудови спорове  по въпроси, вариращи от трудови злополуки до масови уволнения.

Към пълната биография…

 

 

ЕКСТРА ПРЕИМУЩЕСТВО: Вече не само може да четете, но и да гледате всичко ново и важно:

АКТУАЛНИ ВИДЕО СЕМИНАРИ и АВТОРСКИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Промени в Кодекса на труда и практически въпроси по прилагане на трудовото законодателство


 • Електронна трудова книжка Регистър на заетостта в НАП. Формат и ред за съхранение на данните в регистъра, вписване, заличаване и удостоверяване на обстоятелства. Единният електронен трудов запис като официален електронен удостоверителен документ, който съдържа данни и обстоятелства, свързани с трудовата дейност. Трудова книжка, издадена преди влизането в сила на закона. Отговорност за вредите, причинени поради невписване. Влизане в сила на промените и др.
 • Очаквани промени в Кодекса на труда
 • Home office, трудови злополуки и трудовите отношения при дистанционна работа
 • Примери от практиката, решения на често срещани казуси и въпроси.
 • Промени в срока на изпитване при краткосрочни договори;
 • Договаряне на допълнителен труд при друг работодател и промени в изключенията от това правило;
 • Право на работника/служителя да поиска преминаване на безсрочен трудов договор и на пълен работен ден;
 • Право на платен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя);
 • Права на работника/служителя за съвместяване на трудовите и семейните задължения;
 • Новости в правната регламентация на задълженията на работодателя за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на работника/служителя.
 • Регулиране на минималните трудови възнаграждения. Промени в Кодекса на труда от август 2023 г.
 • Изплащане на трудовите възнаграждения. Промени в Кодекса на труда от септември 2023 г.


Към всички видео семинари…