ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ - ТРУДОВО ПРАВО - 2023

ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ

ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ

Документи в раздела:

 

Практическият сборник от пет електронни книги: ТРУДОВО ПРАВО– Издание 2023 г. – с автор: Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ, се предлага под формата на настоящата онлайн платформа.

Незабавно след направена заявка и отразено плащане ще получите достъп до книгата, като тя включва всички актуални законодателни промени към настоящия момент и ще бъде актуализирана след всяка важна промяна в релевантната нормативна база до края на 2023 г.

Цена на пълния сборник от пет книги в комплект е: 69.00 лв. без ДДС

 

ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО

 

 


 

 

Доц. д-р Андрей Александров

ТРУДОВО ПРАВО — 2023

Практически сборник от пет електронни книги

— ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г. —

 

 

Сборникът съдържа:

• Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери
• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика

 

Защо сборникът е в електронна форма?

• Сборникът съдържа огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция електронен .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

 

ISBN 978-619-91529-0-4
Електронна книга 1

ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

В книгата ще откриете:


• Формулиране на обявата за работа
• Селектиране на кандидатите по документи и допускане до конкурсна процедура
• Интервю за работа
• Документи, необходими за сключване на трудов договор
• Срок за съхранение на документи, предоставени от кандидатите за работа
• Формулиране на разпоредбите в трудовия договор
• Форма на трудовия договор. Уведомление до НАП. длъжностна характеристика
• Срочни трудови договори
• Трудови договори за допълнителен труд

Към пълното съдържание на книга 1…
 

 


ISBN 978-619-91529-1-1
Електронна книга 2

РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ

В книгата ще откриете:

РАБОТНО ВРЕМЕ
• Определяне и промени в продължителността и отчитането на работното време
• Видове работно време
• Възможности за полагане на труд с по-кратка от нормалната продължителност
• Възможности за полагане на труд с по-дълга от нормалната продължителност
• Нощен труд
• Същинско работно време и време на разположение
• Сумирано изчисляване на работното време
• Казуси от практиката, свързани с работното време

ПОЧИВКИ
• Почивки в работния ден
• Междудневна почивка
• Седмична почивка
• Официални празници
• Отклонения в режима на почивките, приемани от министерския съвет
• Казуси от практиката, свързани с почивките

ОТПУСКИ
• Платени отпуски
• Отпуски поради временна неработоспособност и „приравнени“ случаи
• Отпуски по майчинство
• Учебни отпуски
• Други видове платени отпуски
• Неплатени отпуски
• Казуси от практиката, свързани с отпуските

Към пълното съдържание на книга 2…
 

 


ISBN 978-619-91529-2-8
Електронна книга 3

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

В книгата ще откриете:

• Определяне и изплащане на трудовото възнаграждение
• Системи на заплащане на труда
• Определяне на индивидуалната работна заплата
• Вътрешни правила за работната заплата
• Трудово възнаграждение и социални придобивки
• Трудово възнаграждение и социални придобивки
• Допълнителни трудови възнаграждения
• Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
• Допълнително трудово възнаграждение за образователна и научна степен “доктор” или за научна степен “доктор на науките”
• Други допълнителни трудови възнаграждения по чл. 13 НСОРЗ
• Запори върху трудовото възнаграждение
• Образци и формуляри
• Свързани документи

Към пълното съдържание на книга 3…
 

 

ISBN 978-619-91529-3-5
Електронна книга 4

ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ

В книгата ще откриете:

ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ
• Дисциплинарни нарушения
• Органи, които налагат дисциплинарните наказания
• Видове дисциплинарни наказания
• Еднократност на дисциплинарното наказание
• Срокове за налагане на дисциплинарните наказания
• Дисциплинарно производство
• Казуси от практиката

ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ
• Правна уредба на имуществената отговорност на работника или служителя
• Имуществената отговорност на работника или служителя по Кодекса на труда
• Видове имуществена отговорност на работника или служителя
• Ограничена имуществена отговорност
• Ред за реализиране на ограничената имуществена отговорност
• Срок за реализиране на ограничената имуществена отговорност
• Пълна имуществена отговорност
• Имуществена отговорност за липси
• Отговорност при съпричиняване на вреди
• Казуси от практиката

ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ВРЕДИ ОТ ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ
• Трудова злополука и „приравнени“ случаи
• Имуществена отговорност на работодателя за вреди в резултат на професионална болест
• Обем на имуществената отговорността на работодателя за вреди в резултат на трудова злополука и професионална болест
• Отговорност за „ексцес“
• Изключване и намаляване на отговорността
• Отговорност за вреди от трудова злополука при временна работа
• Ред за реализиране на имуществената отговорност на работодателя за вреди в резултат на трудовата злополука или професионална болест
• Казуси от практиката


Към пълното съдържание на книга 4…
 

 


ISBN 978-619-91529-4-2
Електронна книга 5

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР

В книгата ще откриете:

• Общи основания за прекратяване на трудовото правоотношение
• Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя
• Прекратяване на трудовия договор от работодателя
• Подбор при уволнение
• Прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя без предизвестие
• Масови уволнения
• Предварителна закрила при уволнение
• Обезщетения, дължими от работодателя във връзка с прекратяването на трудовия договорКъм пълното съдържание на книга 5…

 

 

Приложение към петте книги

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Тук ще откриете:

• Актуалната нормативна база
• Подбрана съдебна практика
• Важната административна практика
• Други свързани документиКъм пълното съдържание на приложението…
 

 

За автора:

Доц. д-р Андрей Александров

Доц. д-р Андрей Александров е ръководител на практиката Трудово право и миграционни въпроси в “Камбуров и съдружници”. Преди това той е бил юрисконсулт в Дирекция “Правна и международноправна дейност” към Държавната комисия по сигурността на информацията.

Доцент Александров има значителен опит в областта на социалното осигуряване, структуриране на трудови договори в контекста на големи международни групи, мониторинг на спазването на трудовите права, защита от дискриминация и др. Освен това, той е високо ценен за безупречните си умения в съдебни трудови спорове  по въпроси, вариращи от трудови злополуки до масови уволнения.

Към пълната биография…