Годишен счетоводен семинар – 2024 – Пълен видеозапис + презентации + законодателство…

 

Дата на видеозаписа:

24 януари 2024 г.

 


 

Теми и лектори:

 

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
 
Валентина ВАСИЛЕВАданъчен консултант
 
Вижте детайли за модула
 1. Увеличаване на прага за задължителна регистрация по ЗДДС на 166 000 лв. от 01.01.2025 г.
 2. Промени за документиране на облагаеми доставки при закъсняла регистрация по ЗДДС.
 3. Нови правила за изключенията за корекции на ползван данъчен кредит при брак и унищожаване на стоки.
 4. Отсрочено плащане на данъка при централизирано оформяне при внос на стоки.
 5. Удължаване срок за намалени ставки на ДДС:
 • До 30.06.2024 г. на 0 % ДДС за хляб и пшенично брашно;
 • До 30.06.2024 г. на 9 % ДДС за туроператори и използване на спортни съоръжения;
 • До 31.12.2024 г. на 9 % ДДС за ресторантьорски и кетъринг услуги.
 1. Други изменения и допълнения в ЗДДС.
 2. Актуални казуси по прилагането на ЗДДС и ППЗДДС.

 

Промени в осигурителното законодателство

 

Аспасия ПЕТКОВАексперт по социално осигуряване

 

Вижте детайли за модула


1. Закона за бюджета на ДОО за 2024г.
2. Промени в Кодекса за социално осигуряване.
3. Размер на задължителните осигурителни вноски.
4. Осигурителен доход, осигурителен стаж.
5. Особености при осигуряването на различните категории лица – работници и служители, управители, самоосигуряващи се лица, земеделски стопани, учители, първа и втора категория труд и т.н.
6. Обезщетения по Кодекса за социално осигуряване – поради болест, бременност и раждане, отглеждане на дете, осиновяване и други.
7. Помощи, изплащани от средствата на ДОО – помощ при смърт, за профилактика и рехабилитация и други.
8. Обезщетения за безработица- право, размери и условия за получаване.
9. Нови правила при пенсионирането през 2024 г.
10. Допълнително задължително пенсионно осигуряване – ДЗПО.
11. Прехвърляне на средствата от частните пенсионни фондове в НОИ и обратно- ред и условия.
12. Закон за здравното осигуряване. Закон за бюджета на НЗОК за 2024 г.
13. Здравноосигурителен статус, прекъсване, възобновяване.
14. Контрол и санкции при нарушаване на осигурителното законодателство.
Лектор: Аспасия Петкова- работила като гл. счетоводител на Столично управление „Социално осигуряване“, ревизор, директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“ в ЦУ на НОИ, зам. директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП, гл. експерт в МТСП, дългогодишен лектор, автор на много книги в областта на трудовото и осигурителното законодателство.

 

Годишно данъчно приключване 2023 г. по реда на ЗКПО

 

Цветана ЯНКОВАданъчен експерт

 

Вижте детайли за модула
І. Промени в ЗКПО за 2024 г.:
 • изменения в ЗКПО във връзка с въвеждането на патентен данък за юридическите лица, осъществяващи дейност като заведения за хранене и развлечения;
 • въвеждане на нова схема за държавна помощ за земеделски стопани, под формата на данъчно облекчение за преотстъпване на корпоративен данък (чл. 189б от ЗКПО) съобразно условията на Регламент (ЕС) № 2022/2472 на Комисията от 14 декември 2022 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от ДФЕС;
 • промени, свързани с облагането на организаторите на хазартни игри;
 • промени в санкционните разпоредби относно скритото разпределение на печалбата – чл. 267 от ЗКПО и чл. 34, ал. 2 от ЗАНН;
 • оптимизиране на разпоредбите, въвеждащи режима на данъчното облагане при напускане съгласно чл. 5 от Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 година за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар;
 • въвеждане разпоредбите на Директива (ЕС) 2022/2523 на Съвета от 15 декември 2022 година за гарантиране на глобално минимално равнище на данъчно облагане на многонационалните групи от предприятия и големите национални групи в Съюза;
 • временна солидарна вноска – промени за 2023 г.
ІІ. Корпоративен данък – казуси от практиката:
 • разходи, които не са документално обосновани;
 • разходи, несвързани с дейността;
 • скрито разпределение на печалбата; съдебна практика, свързана с недоказани касови наличности;
 • непризнати разходи за ДДС и данък при източника, понесен от платеца на дохода;
 • разходи и приходи от липси и брак на активи;
 • разходи за дарения;
 • обезценки и отписване на вземания и данъчно третиране на неплатени задължения – кога едно вземане/задължение е несъбираемо; определяне на момента на изискуемост;
 • пренасяне на данъчна загуба;
 • авансов дивидент и ограничаване на плащанията в брой на дивиденти;
 • допълнителни парични вноски по Търговския закон и данъчното им третиране по ЗКПО;
 • данъчни амортизируеми активи;
 • деклариране на касови наличности и някои вземания от физически лица.
ІІІ. Данък върху социалните разходи, предоставени в натура, в т.ч.:
 • Промени относно ваучерите за храна, извършени със ЗДБРБ за 2023 г. и ЗДБРБ за 2024 г., в сила от 01.01.2024 г.

 

Актуални проблеми на трудовото законодателство

 

Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВексперт по трудово право

 

Вижте детайли за модула
Промени в Кодекса на труда от 2022 г. и 2023 г.

Практически въпроси по прилагане на трудовото законодателство

✓ I. Промени в Кодекса на труда от м. август 2022 г. 

 • в срока на изпитване при краткосрочни договори;
 • договаряне на допълнителен труд при друг работодател и промени в изключенията от това правило;
 • право на работника/служителя да поиска преминаване на безсрочен трудов договор и на пълен работен ден;
 • право на платен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя);
 • права на работника/служителя за съвместяване на трудовите и семейните задължения;
 • новости в правната регламентация на задълженията на работодателя за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на работника/служителя.

Промени в Кодекса на труда от м. февруари 2023 г.

·        регулиране на минималните трудови възнаграждения

Промени в Кодекса на труда от август 2023 г.

·        изплащане на трудовите възнаграждения 

Промени в Кодекса на труда от септември 2023 г.

 • Електронна трудова книжка. (Регистър на заетостта в НАП. Формат и ред за съхранение на данните в регистъра, вписване, заличаване и удостоверяване на обстоятелства. Единният електронен трудов запис като официален електронен удостоверителен документ, който съдържа данни и обстоятелства, свързани с трудовата дейност. Трудова книжка, издадена преди влизането в сила на закона. Отговорност за вредите, причинени поради невписване. Влизане в сила на промените и др.)

Очаквани промени в Кодекса на труда

✓ Home office, трудови злополуки и трудовите отношения при дистанционна работа

✓ Примери от практиката, решения на често срещани казуси и въпроси.

 

 


 

ЦЕНА

 


ВИДЕОЗАПИС – oнлайн достъп:
139 лв. без ДДС


ФОРМА ЗА ЗАЯВКА

 

 

Заявка може да направите както през формата за заявки, така и на тел.: 02 / 986 40 40 или на имейл: info@zakonnik.bg.