1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя – – Издание 2024 г. –

 

 

 

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

 

Предимства на изданието:

  • КНИГА на хартия за удобно и комфортно четете, която ще получите с безплатна куриерска доставка
  • Онлайн ПЛАТФОРМА с над 1400 казуса, която ще бъде активна на този сайт в края на месец март 2024 г.
  • Бързо и удобно ТЪРСЕНЕ в сайта по ключова дума или фраза
  • Актуалното ЗАКОНОДАТЕЛСТВО също ще е налично в този сайт, така че да имате на разположение актуалните нормативни текстове. 
  • ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА цена валидна единствено за заявки направени сега, срещу която получавате КНИГА + ПЛАТФОРМА, така че се възползвате от предимствата и на двата формата едновременно.

Обем на книгата: над 700 страници, голям формат

Излизане от печат: Началото на месец април 2024 г. и безплатна куриерска доставка до посочен от Вас адрес.
Онлайн издание: Съдържа както всички въпроси и отговори от книгата, така и над 400 допълнителни казуса.

Цена с ОТСТЪПКА за ранни заявки: 88 лв. без ДДС вместо 97 лв.

Тиражът е лимитиран и се изчерпва бързо, затова КУПЕТЕ СЕГА!

 


 

Счетоводно отчитане
Христо ДОСЕВд.е.с., регистриран одитор
Актуални въпроси и отговори, свързани с отчитане на: стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите, лизинга, наемните отношения, правителствените помощи и дарения, провизии; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; отчитане на инвестиционните имоти и финансовите инструменти; отчитане на ефектите от промените във валутните курсове; представяне на отчетите; фундаментални грешки и промени в счетоводната политика; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други.

Данъчно облагане
Обхваща всички промени в основните данъчни закони – ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ.

ЗДДСМина ЯНКОВАданъчен експерт в МФ
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит и ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит, корекциите и ограниченията на корекции на ползван данъчен кредит, данъчните ставки, документирането, декларирането и отчитането на ДДС, вътреобщностната търговия и др.

ЗКПОпроф. д-р Али ВЕЙСЕЛд.е.с., регистриран одитор
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, отчитане на амортизации, дивиденти и скрито разпределение на печалбата, авансови вноски, отписване на вземания и задължения, прилагане на СИДДО, деклариране по ЗКПО, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи и много други.

ЗДДФЛЛорета ЦВЕТКОВАданъчен експерт в НАП
Включва казуси, свързани с документиране на доходите, облагаеми и необлагаеми доходи, данъчни облекчения, третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от наем и продажба или замяна на имущество, доходите от други източници, доходите облагаеми с окончателен данък, декларирането по ЗДДФЛ и др.

Трудово право
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВексперт по трудово право
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, командироването, условията за извършване на надомна работа и работа от разстояние, работното време, почивките и отпуските, трудовата дисциплина, имуществената отговорност и другите видове обезщетения, трудовото възнаграждение, прекратяването на трудовото правоотношение, трудовата книжка и трудовия стаж и т.н.

Осигуряване
Аспасия ПЕТКОВАексперт по социално осигуряване
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване – осигурени лица, осигурители, размери и разпределение на осигурителните вноски, размери на осигурителния доход; осигуряване на лица, работещи без трудово правоотношение; парични обезщетения за майчинство, временна неработоспособност и безработица; здравно осигуряване; трансгранични ситуации; казуси по Наредба Н-13 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица  и др.

Цена с ОТСТЪПКА

 

КНИГА, над 700 стр., безплатна куриерска доставка + ОНЛАЙН ДОСТЪП чрез сайта zakonnik.bg/1000

 

88 лв. без ДДС вместо 97 лв.

 

ЗАЯВЕТЕ ТУК!

Ако имате въпроси за изданията ни или желаете да ги заявите, моля, не се колебайте да се свържете с нас!

 

Телeфон: 02 / 986-40-40 | Имейл: info@zakonnik.bg