В сила от 01.01.2008 г.

 

Издадена от министъра на финансите

 

Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 19 Март 2013г.

 

Глава първа.
ПРЕДМЕТ

 

Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) С тази наредба се урежда реда за прилагане на системата Интрастат.

 

 

 

Глава втора.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 2. (1) Вътрешнообщностните пристигания или изпращания на стоки, обект на система Интрастат, се смятат за осъществени, когато в своето движение от изпращача към получателя стоките пресичат националната граница на Република България.

 

(2) Интрастат операторите декларират всички вътрешнообщностни изпращания или пристигания на стоки на Общността, които не са обект на Единния административен документ (митническа декларация) независимо от това дали са осъществени съответно към или от лица, регистрирани или не за целите на ДДС в страната, където са установени, или в други държави членки.

 

 

 

Чл. 3. Компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите е териториалната дирекция, в която Интрастат операторът е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност.

 

 

 

Чл. 4. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) Интрастат декларациите се изготвят във формата на електронни документи и се подават по електронен път през Интернет сайта на Националната агенция за приходите, подписани с квалифициран електронен подпис.

 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) В случаите и по съответния ред, предвидени в тази наредба, Интрастат декларациите се подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в електронен вид, записани върху технически носител, който дава възможност за надеждно възпроизвеждане на информацията и отговарящ на изискванията за формат на записа.

 

 

 

Чл. 5. (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Органите на Националната агенция за приходите изискват от Интрастат оператора да представи допълнително документи и данни при възникнала необходимост от доказване на достоверността на декларираните по система Интрастат данни. В искането се посочват основанията, начинът, срокът и мястото за представяне на документите и данните.

 

 

 

Чл. 6. (1) Предоставянето на данни по система Интрастат може да се осъществява само от регистрирани в Националната агенция за приходите Интрастат оператори за един или двата търговски потока изпращания или пристигания.

 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) Интрастат оператор или упълномощено от него лице могат да осъществяват подаване на регистрационни формуляри или Интрастат декларации по електронен път с квалифициран електронен подпис само след регистрация пред Националната агенция за приходите за такова подаване през Интернет сайта на агенцията.

 

 

 

Чл. 7. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) Исканията по чл. 5, уведомленията по чл. 15, ал. 4 и другите издавани от Националната агенция за приходите документи се изпращат на Интрастат операторите или упълномощените от тях лица чрез електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис, по факс или по пощата по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

 

 

Глава трета.
РЕГИСТРАЦИЯ

 

Чл. 8. (1) Националната агенция за приходите създава и поддържа регистър на Интрастат операторите и упълномощените от тях лица.

 

(2) Регистърът по ал. 1 съдържа данните по чл. 81, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и данни за:

 

 1. вид на задължението – годишно или текущо, за деклариране по система Интрастат и годината и потока, за който се отнася;

 

 1. първи референтен период при текущо задължение, за всеки поток поотделно;

 

 1. обем вътрешнообщностна търговия, определящ наличие на основание за възникване на задължение за деклариране по система Интрастат, за всеки поток поотделно;

 

 1. (отм. – ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

 

 1. (отм. – ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

 

 1. (отм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.)

 

 1. електронен адрес на Интрастат оператора за изпращане на съобщения от Националната агенция за приходите по електронен път;

 

 1. (отм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.)

 

 1. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) наличие на уведомление за неосъществяване на Интрастат транзакции по смисъла на чл. 10, ал. 1 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки;

 

 1. (доп. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) упълномощено лице – наименование/име и единен идентификационен код – БУЛСТАТ или единен граждански номер/личен номер на чужденец, или служебен номер на Националната агенция за приходите;

 

 1. изпълнение на задълженията на Интрастат оператора поотделно за всеки поток за всеки месец.

 

 

 

Чл. 9. (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) (1) Обемът на вътрешнообщностната търговия със стоки за определен период от време за всеки поток поотделно представлява сумата от стойностите на всички търговски сделки по този поток, които лице, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, декларира по система Интрастат, ако има възникнало задължение за това в съответствие с чл. 7 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки.

 

(2) Годишният обем на вътрешнообщностна търговия със стоки за дадена календарна година за всеки поток поотделно представлява сумата, определена по ал. 1, от стойностите на всички търговски сделки по този поток през съответната година.

 

(3) Лицата, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, които нямат задължения като Интрастат оператори, сами изчисляват осъществените обеми вътрешнообщностна търговия със стоки от началото на всяка календарна година според определените прагове по чл. 4 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки и следят за възникване на текущо или годишно задължение за регистрация и деклариране по система Интрастат.

 

 

 

Чл. 10. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) Годишно задължение за деклариране по система Интрастат поотделно за всеки търговски поток за дадена година възниква, когато годишният обем на вътрешнообщностната търговия със стоки за този търговски поток от предходната година, определен по реда на чл. 9, ал. 2, надхвърли съответния праг за дадената година по чл. 4 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки.

 

(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) Текущо задължение за деклариране по система Интрастат поотделно за всеки търговски поток през дадена година възниква, когато лицето не е имало възникнало годишно задължение и в рамките на годината обемът вътрешнообщностна търговия със стоки за даден търговски поток, определен по реда на чл. 9, ал. 1, надхвърли съответния праг за дадената година по чл. 4 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки.

 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) Годишно или текущо задължение за деклариране в Интрастат декларациите на статистическата стойност на стоките поотделно за всеки търговски поток за или през дадена година възниква съответно по реда на ал. 1 или ал. 2, когато обемът вътрешнообщностна търговия със стоки за даден поток, определен по реда на чл. 9, надхвърли съответния праг за дадената година по чл. 4 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки.

 

(4) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) Националната агенция за приходите извършва ежемесечно оценка на натрупаните от началото на годината обеми вътрешнообщностна търговия със стоки от лицата, регистрирани за целите на Закона за данък върху добавената стойност, които нямат задължение за деклариране по система Интрастат и при наличие на данни за възникване на обстоятелствата по ал. 2 им определя текущо задължение на Интрастат оператори.

 

(5) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) При несъгласие с определеното текущо задължение по предходната алинея Интрастат операторите представят в Националната агенция за приходите по пощата или чрез компетентната териториална дирекция документи или друга информация за изясняване на оспорваните данни и отпадане на задължението.

 

 

 

Чл. 11. (1) (Доп. – ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) Националната агенция за приходите уведомява Интрастат операторите за възникнали годишни или определени текущи задължения по системата Интрастат.

 

(2) (Отм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.)

 

 

 

Чл. 12. (1) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Интрастат операторите подават регистрационен формуляр за всеки търговски поток заедно с подаване на първа Интрастат декларация.

 

(2) (Доп. – ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) Подаването на формуляра по ал. 1 става по електронен път с квалифициран електронен подпис чрез информационна система Интрастат през Интернет сайта на Националната агенция за приходите или в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, когато са налице обстоятелствата по чл. 19, ал.1, непозволяващи подаването на формуляра по електронен път.

 

(3) Регистрационен формуляр не се подава когато към момента на възникване на ново годишно задължение по даден търговски поток лицето е регистриран Интрастат оператор за същия поток.

 

 

 

Чл. 13. (1) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) В регистрационния формуляр по чл. 12, ал. 1 Интрастат операторът декларира данните по чл. 8, ал. 2, точки от 1 до 3.

 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) Промяна на данни в приет регистрационен формуляр се извършва от служител на Националната агенция за приходите на основание на искане за корекция, подадено от Интрастат оператора или служебно след извършени уточнения със същия.

 

 

 

Чл. 14. (1) (Доп. – ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Всяко лице, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, което извършва вътрешнообщностна търговия със стоки, обект на деклариране по системата Интрастат, може да подаде регистрационен формуляр за регистрация по системата Интрастат заедно с Интрастат декларацията поотделно за всеки търговски поток, без да са налице обстоятелствата по чл. 10, ал. 1 или 2.

 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) В случаите по ал. 1 за първи референтен период се смята месецът, за който операторът е подал първа Интрастат декларация.

 

(3) (Отм. – ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

 

 

 

Чл. 15. (1) Заличаване (дерегистрация) от регистъра на Интрастат операторите се извършва от органите на Националната агенция за приходите в следните случаи:

 

 1. при заличаване на лицето от търговския регистър по данни от Агенцията за вписванията;

 

 1. при дерегистрация на лицето от регистъра на задължените лица по Закона за данък върху добавената стойност;

 

 1. след изтичане на срока за деклариране по система Интрастат през дадена календарна година по силата на съществуващо годишно или текущо задължение в случай, че на лицето не е възникнало ново годишно задължение.

 

(2) В случаите по ал. 1 дерегистрацията се извършва служебно от органите на Националната агенция за приходите.

 

(3) Интрастат оператор може да подаде искане за дерегистрация от регистъра на задължените лица в следните случаи:

 

 1. (изм. – ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) когато прехвърли дейността по вътрешнообщностната търговия със стоки, която е осъществявал, към друго лице, което има задължение да се впише в регистъра на Интрастат операторите; в този случай първи референтен период за новорегистрираното лице е месецът, следващ последния референтен период, валиден за отписаното лице съгласно ал. 5;

 

 1. когато на базата на извършени корекции за минали периоди обемът на вътрешнообщностна търговия със стоки към момента на регистрация спадне под праговете за деклариране; в този случай дерегистрацията се извършва смятано към датата на подаване на искането;

 

 1. (нова – ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) в други случаи.

 

(4) В случаите по ал. 3 служител на Националната агенция за приходите проверява основателността на искането и при наличие на такава в 7-дневен срок извършва действието по заличаване на Интрастат оператора и уведомява лицето за това или уведомява лицето за обстоятелствата за отказ на дерегистрация.

 

(5) В случаите на дерегистрация за последен референтен период се смята месецът, в който са настъпили обстоятелствата по ал. 1 или лицето е подало искането по ал. 3.

 

 

 

Глава четвърта.
ПОДАВАНЕ НА ИНТРАСТАТ ДЕКЛАРАЦИИ, ДОКУМЕНТИ И ДАННИ

 

Чл. 16. (1) Националната агенция за приходите изготвя образци на Интрастат декларации и други документи по прилагане на система Интрастат и указания за тяхното попълване.

 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Документите по ал. 1 за следващата година се публикуват до 15 декември на текущата година на Интернет сайта на агенцията.

 

 

 

Чл. 17. (1) Интрастат декларациите съдържат идентификационни и търговски данни.

 

(2) Идентификационни данни на Интрастат декларацията са, както следва:

 

 1. типът на декларацията – месечна или коригираща;

 

 1. търговският поток, за който се отнасят данните – за вътрешнообщностни пристигания или изпращания;

 

 1. името/наименованието (фирмата) на Интрастат оператора;

 

 1. (доп. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) единният идентификационен код (ЕИК), определен от Агенцията по вписванията, или единен идентификационен код по БУЛСТАТ, съответно единен граждански номер или личен номер на чужденец на Интрастат оператора, или служебен номер на Националната агенция за приходите;

 

 1. (доп. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) единният идентификационен код (ЕИК), определен от Агенцията по вписванията, или единен идентификационен код по БУЛСТАТ, съответно единен граждански номер или личен номер на чужденец на упълномощеното лице, или служебен номер на Националната агенция за приходите;

 

 1. референтният период – година и месец;

 

 1. общият брой на записите с търговски данни;

 

 1. общата стойност на декларираните пристигания/изпращания в декларацията;

 

 1. общата статистическа стойност на декларираните пристигания/изпращания в декларацията, когато тази стойност се декларира;

 

 1. името и телефонът на лицето, съставило декларацията.

 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) Търговски данни на Интрастат декларацията са, както следва:

 

 1. задължителни данни по смисъла на чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 638/2004, а именно:

 

а) идентификационен номер на Интрастат оператора;

 

б) референтен период;

 

в) поток (пристигания/изпращания);

 

г) код на стоките;

 

д) партнираща държава членка;

 

е) стойност на стоките;

 

ж) количество на стоките;

 

з) вид на сделката;

 

 1. допълнителни данни по смисъла на чл. 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 638/2004, определени и обнародвани в “Държавен вестник” със заповед на председателя на Националния статистически институт съгласно чл. 4 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки.

 

 

 

Чл. 18. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) Стойност и статистическа стойност на стоките се представят с цяло положително число в левове, нетното тегло – в килограми и грамове, а количеството по допълнителна мярка – в цяла и дробна част до хилядна от съответната мерна единица.

 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Когато Интрастат операторът не е задължен да декларира статистическа стойност на стоките, полето от записа се оставя празно.

 

 

 

Чл. 19. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) Подаването по смисъла на чл. 9, ал. 2 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки на Интрастат декларации в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите се извършва в следните случаи:

 

 1. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) изтекъл срок на валидност на електронен подпис на Интрастат оператор или упълномощено от него лице;

 

 1. (отм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.)

 

 1. технически проблеми в местна телекомуникационна инфраструктура, създаваща невъзможност за достъп до Интернет сайта на Националната агенция за приходите;

 

 1. (отм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.)

 

 1. (отм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.)

 

 1. други обстоятелства, водещи до техническа невъзможност за подаване на Интрастат декларации по електронен път с електронен подпис.

 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) В случаите по ал. 1 на техническа невъзможност от страна на Интрастат оператора или упълномощеното лице към техническия носител се представя писмо по образец до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, съдържащо идентификационните данни по чл. 17, ал. 2, за подаваната декларация, както и описание на причината за възникналата техническа невъзможност и очаквания срок за нейното отстраняване.

 

(3) (Отм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.)

 

(4) В случаите на техническа невъзможност от страна на Националната агенция за приходите същата своевременно информира Интрастат операторите чрез своя Интернет сайт или чрез компетентните териториални дирекции за възникналите обстоятелства и дава указания за алтернативни действия от тяхна страна.

 

 

 

Чл. 20. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) (1) Националната агенция за приходите извършва валидация на данните в подаваните декларации.

 

(2) Интрастат декларацията не се приема, когато са открити грешки и/или несъответствия в декларираните данни, включително:

 

 1. ЕИК на лицето, за което се подава декларацията, е неверен или лицето не е регистриран Интрастат оператор за дадения поток;

 

 1. не е възможно възпроизвеждането на декларацията от техническия носител или записите не отговарят на изисквания формат;

 

 1. има различия между данните в електронния формат на декларацията и обобщените данни в писмото по чл. 19, ал. 2, когато декларацията се подава в компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите;

 

 1. в декларацията не е посочен референтен период или е посочен недопустим такъв, за който се отнасят данните;

 

 1. декларацията не съответства на типа (месечна или коригираща), който трябва да бъде представен;

 

 1. не е представено писмо по образец в случаите по чл. 19, ал. 1.

 

(3) Освен в случаите по ал. 2 коригираща декларация не се приема, когато запис в нея, обозначен за промяна или анулиране, не съществува в съответната приета декларация, обект на коригиране.

 

 

 

Чл. 21. (1) При приемане или отказ от приемане на Интрастат декларация, подадена по електронен път или в компетентната териториална дирекция, автоматично се извършва генериране на протокол, съдържащ според случая:

 

 1. номер и дата;

 

 1. идентификационни данни на Интрастат оператора, за който се отнася декларацията;

 

 1. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) резултат от процеса на подаване, приемане или отказ от приемане и причина съгласно чл. 20;

 

 1. информация за констатираните обстоятелства при приета декларация, включително:

 

а) обща стойност на декларираните стоки;

 

б) обща статистическа стойност на декларираните стоки;

 

в) (изм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) общ брой записи;

 

г) (изм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) открити грешки или несъответствия след първична валидация на декларираните данни;

 

 1. (доп. – ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) име на служител на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, приел декларацията, в случаите на подаване на декларация по реда на чл. 19, ал. 1;

 

 1. указания за последващи стъпки от страна на Интрастат оператора и съответни санкции при тяхното неизпълнение.

 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) При подаване по електронен път протоколът се генерира незабавно от системата с възможност за отпечатване, а при подаване в компетентната териториална дирекция на НАП протоколът се връчва на подателя.

 

 

 

Чл. 22. (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) При отказ от приемане на в подадена месечна декларация, Интрастат операторът подава нова месечна декларация с нанесени корекции, включваща всички записи за осъществените през референтния период вътрешнообщностни транзакции в последния им актуален вид на данните към момента на изготвяне на декларацията.

 

 

 

Чл. 23. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) Когато трябва да се променят, допълнят или анулират данни или записи във вече приета месечна или коригираща декларация, Интрастат операторът изготвя и подава коригираща декларация, в която:

 

 1. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) за корекция/промяна на данни във вече подаден запис се създава двойка от записи, от които първият съдържа пълния набор от данни в подадения запис и нов запис, съдържащ коригираните данни;

 

 1. за допълване на запис във вече приета декларация се създава нов запис, съдържащ всички подлежащи на деклариране данни;

 

 1. за анулиране на запис във вече приета декларация се създава запис, съдържащ всички елементи от данни на записа, подлежащ на анулиране.

 

(2) В случаите по ал.1 всеки от създаваните в коригиращата декларация записи носи индикация за предназначението му и начина на обработка при приемане на декларацията.

 

 

 

Чл. 24. (1) Изготвяне и подаване на коригиращи декларации се извършва от Интрастат оператора:

 

 1. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) в случаите, когато са възникнали нови обстоятелства, обект на деклариране по система Интрастат, след подаване на месечна декларация;

 

 1. (отм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.)

 

 1. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) по искане от Националната агенция за приходите – в случаите, когато при проверки или на базата на допълнително представени от Интрастат оператора съгласно чл. 5 документи са констатирани различни обстоятелства от декларираните за съответния референтен период;

 

 1. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) по искане от Националната агенция за приходите или от Националния статистически институт – в случаите, когато в резултат на вторична валидация е възникнала необходимост от коригиране на вече декларираните данни.

 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) Изготвяне и подаване на коригиращи декларации от информационната система на НАП се извършва служебно в случаите, когато служител на Националната агенция за приходите извършва корекции на данни, декларирани от Интрастат оператор, съгласно чл. 13, ал. 2 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки.

 

(3) В случаите по ал. 1, т. 3 служител на Националната агенция за приходите уведомява по реда на чл.11, ал. 2 Интрастат оператора за наличието на основание за подаване на коригиращи декларации.

 

(4) В случаите по ал. 1, т. 4 уведомлението от Националния статистически институт се изпраща на Интрастат оператора с копие до Националната агенция за приходите.

 

(5) В уведомленията по ал. 3 и 4 се указват референтните периоди, за които Интрастат операторът трябва да представи коригираща декларация.

 

 

 

Чл. 25. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) Документите и данните, изисквани от Националната агенция за приходите от операторите в случаите на чл. 12, ал. 2 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки, се представят по електронна поща, подписани с квалифициран електронен подпис, или на хартиен носител съгласно указанието, дадено в искането.

 

 

 

Чл. 26. Националната агенция за приходите и Националният статистически институт могат да изискват от Интрастат оператори подаването на коригиращи декларации или други документи и данни за период не по-дълъг от 12 минали референтни периода.

 

 

 

Чл. 27. (Доп. – ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) Когато се извършват служебни корекции на данни в регистрационния формуляр по чл. 13, ал. 2 или на данни от приети декларации съгласно чл. 24, ал. 2, Националната агенция за приходите уведомява Интрастат оператора за извършената корекция. Интрастат операторът може да оспори извършената корекция в едномесечен срок от уведомяването.

 

 

 

Чл. 28. (Доп. – ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) Уведомлението за неосъществяване на Интрастат транзакции по смисъла на чл. 10, ал. 1 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки не може да включва минали референтни периоди и се подава по електронен път през Интернет сайта на Националната агенция за приходите чрез информационна система Интрастат като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис, или в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите на хартиен носител, в случаите по чл. 19, ал. 1.

 

 

 

Преходни и Заключителни разпоредби

 

 • 1. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) Наредбата се издава на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки и отменя Наредба № Н-13 от 2006 г. за прилагане на системата Интрастат.

 

 

 

 • 2. Контролът по прилагането на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

 

 

 

 • 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2008 г.

 

 

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-4 ОТ 2007 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМА ИНТРАСТАТ

 

(ОБН. – ДВ, БР. 102 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

 

 

 

 • 17. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2010 г.

 

 

 

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-4 ОТ 2007 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМА ИНТРАСТАТ

 

(ОБН. – ДВ, БР. 28 ОТ 2013 Г.)

 

 

 

 • 22. Навсякъде в наредбата думата “универсален” се заменя с “квалифициран”.