Как се осигуряват лицата, работещи по трудов договор на основание чл. 114а от КТ?

Отговор: Лицата по чл. 114а, ал. 1 от КТ са включени в кръга на лицата, които са задължително осигурени за целите на ДОО. Това са работещите по трудов договор с регистриран земеделски стопанин или тютюнопроизводител за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, сключен за работа за един ден. Може договорът да бъде сключен и за 4 часа на ден. За дейността им не се изисква специална квалификация и професия. Икономическата дейност е “Растениевъдство” и обхваща само обработка на насаждения и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн(основание чл. 114а, ал. 1 във връзка с чл. 114а, ал. 3 от КТ). Тези трудови договори не подлежат на регистрация в НАП (основание чл. 114а, ал. 6 от КТ), като с един работник може да се сключват трудови договори общо за не повече от 90 дни в една календарна година (основание чл. 114а, ал. 2 от КТ). Трудовото възнаграждение, което се изплаща на работника, е в размер не по-малък от пропорционално определения за един ден размер на минималния месечен осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии (основание чл. 3, ал. 4 от Наредба № РД 07-8 от 13 юли 2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред Инспекцията по труда, обн. ДВ. бр.54 от 17. 07. 2015 г.). Лицата по чл. 114а, ал. 1 от КТ подлежат на осигуряване: за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест (основание чл. 4, ал. 10 от КСО, в сила от 17. 07. 2015 г.). Покритите рискове съответстват на задължително осигуряване в два от фондовете на ДОО, фонд „Пенсии“ и фонд „Трудова злополука и професионална болест“. Осигурителните вноски за ДОО за тези лица се внасят авансово (основание чл. 7, ал. 13 от КСО). В случай на трудова злополука НОИ изплаща до 90 дни парично обезщетение. Ако лицата за същото време получават обезщетение за безработица, това обезщетение не се спира и може едновременно да се получава с трудовото възнаграждение по чл. 114а от КТ. Длъжностните лица от дирекция „Инспекция по труда“ заверяват образците на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от КТ срещу предоставени от работодателя платежни документи за авансово внесените осигурителни вноски (основание чл. 4, ал. 4 от горепосочената наредба). Осигурителните вноски за ДОО, респективно за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) и за здравно осигуряване се внасят върху не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии (основание чл. 7, ал. 13 от КСО). При вече подадена Декларация обр. № 7 по Наредба № Н-13 от 2019 г. лицата по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване внасят здравноосигурителни вноски за своя сметка. Когато са отработили дни на основание чл. 114а, ал. 1 от КТ, не подават нова Декларация образец № 7. Целта е да не се създава допълнителна административна тежест за лица с краткотрайна заетост. Декларация обр. №1 по Наредба № Н-13 от 2019 г. за лицата по чл. 114а, ал. 1 от КТ се подава с код за вид осигурен 97 в точка 12 от декларацията.