В сила от 01.01.2021 г.

 

Обн. ДВ. бр.103 от 4 Декември 2020г., доп. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020г.

 

Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 14 841 255,5 хил. лв., както следва:

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ

 

 

Сума

 

(хил. лв.)

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО 14 841 255,5
1. Осигурителни приходи 8 392 510,3
1.1. Осигурителни вноски 8 392 510,3
2. Неданъчни приходи 119 730,0
2.1. Приходи и доходи от собственост  5 600,0
2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви  23 900,0
2.3. Други приходи  90 230,0
3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -1 040,0
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване  178 643,3
5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства  

 

6 151 411,9

 

 

(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 14 841 255,5 хил. лв., както следва:

 

 

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО  14 841 255,5
1. Разходи  14 833 855,5
1.1. Пенсии  12 347 933,4
1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване  12 169 140,2
1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет  177 593,2
1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ  1 200,0
1.2. Социални помощи и обезщетения  2 038 654,9
1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта  447 075,0
1.3.1. Разходи за персонал  91 747,6
1.3.2. Издръжка  48 090,0
1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции  550,0
1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности  148,2
1.3.5. Капиталови разходи  6 539,2
1.3.6. Други програми и дейности за осигуряване на заетост  300 000,0
1.4. Отбрана и сигурност  192,2
2. Предоставени трансфери  7 400,0
2.1. На Министерството на здравеопазването съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква “в”, чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване  3 150,0
2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд “Условия на труд” 4 000,0
2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване  

 

3 000,0

2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване  

 

1 000,0

2.3. На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласно чл. 92, ал. 4 от НПОС  

 

250,0

 

 

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Държавното обществено осигуряване, както следва:

 

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)   0,0

 

 

Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд “Пенсии” по приходите и трансферите на обща сума 5 782 949,4 хил. лв., както следва:

 

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО  5 782 949,4
1. Осигурителни приходи  5 746 299,3
1.1. Осигурителни вноски  5 746 299,3
2.3. Други приходи  36 000,0
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване  650,1

 

 

(2) Приема бюджета на фонд “Пенсии” по разходите и трансферите на обща сума 11 208 803,2 хил. лв., както следва:

 

 

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО  11 208 803,2
1. Разходи  11 208 803,2
1.1. Пенсии  11 208 270,3
1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване  11 207 070,3
1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ  1 200,0
1.2. Социални помощи и обезщетения  532,9

 

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд “Пенсии”, както следва:

 

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) -5 425 853,8

 

 

Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд “Пенсии за лицата по чл. 69” по приходите и трансферите на обща сума 752 182,9 хил. лв., както следва:

 

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО  752 182,9
1. Осигурителни приходи  752 182,9
1.1. Осигурителни вноски  752 182,9

 

 

(2) Приема бюджета на фонд “Пенсии за лицата по чл. 69” по разходите и трансферите на обща сума 918 958,3 хил. лв., както следва:

 

 

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО  918 958,3
1. Разходи  918 958,3
1.1. Пенсии  918 956,7
1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване  918 956,7
1.2. Социални помощи и обезщетения  1,6

 

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд “Пенсии за лицата по чл. 69”, както следва:

 

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) -166 775,4

Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд “Пенсии, несвързани с трудова дейност” по приходите и трансферите на обща сума 177 593,2 хил. лв., както следва:

 

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО  177 593,2
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване  177 593,2

 

 

(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджета на фонд “Пенсии, несвързани с трудова дейност” на обща сума 177 610,7 хил. лв., както следва:

 

 

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО  177 610,7
1. Разходи  177 610,7
1.1. Пенсии  177 593,2
1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет  177 593,2
1.2. Социални помощи и обезщетения  17,5

 

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд “Пенсии, несвързани с трудова дейност”, както следва:

 

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) -17,5

Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд “Трудова злополука и професионална болест” по приходите и трансферите на обща сума 241 208,3 хил. лв., както следва:

 

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО  241 208,3
1. Осигурителни приходи  241 208,3
1.1. Осигурителни вноски  241 208,3

 

 

(2) Приема бюджета на фонд “Трудова злополука и професионална болест” по разходите и трансферите на обща сума 60 744,3 хил. лв., както следва:

 

 

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО  60 744,3
1. Разходи  56 394,3
1.1. Пенсии  43 113,2
1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване  43 113,2
1.2. Социални помощи и обезщетения  13 281,1
2. Предоставени трансфери  4 350,0
2.1. На Министерството на здравеопазването съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване 350,0
2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд “Условия на труд” 4 000,0
2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 3 000,0
2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване  

 

1 000,0

 

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд “Трудова злополука и професионална болест”, както следва:

 

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)  180 464,0

Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд “Общо заболяване и майчинство” по приходите и трансферите на обща сума 1 294 668,1 хил. лв., както следва:

 

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО  1 294 668,1
1. Осигурителни приходи  1 294 668,1
1.1. Осигурителни вноски  1 294 668,1

 

 

(2) Приема бюджета на фонд “Общо заболяване и майчинство” по разходите и трансферите на обща сума 1 316 010,3 хил. лв., както следва:

 

 

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ -ВСИЧКО  1 316 010,3
1. Разходи  1 313 210,3
1.2. Социални помощи и обезщетения  1 313 210,3
2. Предоставени трансфери 2 800,0
2.1. На Министерството на здравеопазването съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване  

 

2 800,0

 

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд “Общо заболяване и майчинство”, както следва:

 

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) -21 342,2

Чл. 7. (1) Приема бюджета на фонд “Безработица” по приходите и трансферите на обща сума 358 551,7 хил. лв., както следва:

 

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО  358 551,7
1. Осигурителни приходи  358 151,7
1.1. Осигурителни вноски  358 151,7
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване  400,0

 

 

(2) Приема бюджета на фонд “Безработица” по разходите и трансферите на обща сума 711 611,5 хил. лв., както следва:

 

 

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО  711 611,5
1. Разходи  711 611,5
1.2. Социални помощи и обезщетения  711 611,5

 

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд “Безработица”, както следва:

 

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) -353 059,8

Чл. 8. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 6 234 101,9 хил. лв., както следва:

 

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО  6 234 101,9
2. Неданъчни приходи  83 730,0
2.1. Приходи и доходи от собственост  5 600,0
2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви  23 900,0
2.3. Други приходи  54 230,0
3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -1 040,0
5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства  

 

6 151 411,9

 

 

(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 447 517,2 хил. лв., както следва:

 

 

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО  447 517,2
1. Разходи  447 267,2
1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта  447 075,0
1.3.1. Разходи за персонал  91 747,6
1.3.2. Издръжка  48 090,0
1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции  550,0
1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности  148,2
1.3.5. Капиталови разходи  6 539,2
1.3.6. Други програми и дейности за осигуряване на заетост  300 000,0
1.4. Отбрана и сигурност  192,2
2. Предоставени трансфери  250,0
2.3. На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласно чл. 92, ал. 4 от НПОС  

 

250,0

 

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:

 

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 5 786 584,7

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2021 г.:

 

 1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

 

 1. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 650 лв.;

 

 1. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 420 лв.;

 

 1. максимален месечен размер на осигурителния доход – 3000 лв.

 

Чл. 10. Определя се минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2021 г. – 300 лв.

 

Чл. 11. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2021 г. – 12,00 лв., и дневен максимален размер на обезщетението за безработица за 2021 г. – 74,29 лв.

 

Чл. 12. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до двегодишна възраст по чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване за 2021 г. – 380 лв.

 

Чл. 13. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2021 г. – 540 лв.

 

Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд “Трудова злополука и професионална болест” по групи основни икономически дейности за 2021 г. съгласно приложение № 2.

 

Чл. 15. (1) За 2021 г. не се внасят вноски за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”.

 

(2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2021 г. – 1625 лв.

 

(3) Определя се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 90 000 лв. от приходите на фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” – за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

 

(4) Приема бюджета на фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” за 2021 г. съгласно приложение № 3.

 

Чл. 16. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2021 г. съгласно приложение № 4.

 

Чл. 17. Приема консолидиран бюджет на всички администрирани от Националния осигурителен институт социалноосигурителни фондове за 2021 г. съгласно приложение № 5.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

 

 • 1. (1) Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на държавния бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ.

 

(2) Паричните помощи за профилактика и рехабилитация, превеждани на бюджетните организации от бюджета на държавното обществено осигуряване, се отчитат като трансфери.

 

 • 2. Министерският съвет може да одобрява допълнителни трансфери по бюджета на Националния осигурителен институт за 2021 г. по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси за допълнителни разходи за персонал за дейности, свързани с ограничаване на разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

 

 • 3. (1) Утвърдените разходи за персонал се извършват до определения размер.

 

(2) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала вследствие на преминаване на функции и персонал към друга бюджетна организация, икономиите от разходите за персонал може да се използват за увеличение на индивидуалните основни месечни заплати съобразно оценката на изпълнението, включително извън сроковете по наредбата по чл. 67, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 107а, ал. 9 от Кодекса на труда.

 

(3) Икономията на разходите за персонал може да се използва текущо или с натрупване за изплащането на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за други разходи. При необходимост Надзорният съвет на Националния осигурителен институт по предложение на управителя на Националния осигурителен институт може да одобрява съответните вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Националния осигурителен институт.

 

(4) Алинея 1 не се прилага по отношение на увеличение на разходите за персонал за сметка на:

 

 1. получени средства от помощи и дарения;

 

 1. вътрешно преструктуриране на разходите за социално-битово и културно обслужване на персонала;

 

 1. получени трансфери от други бюджети, които не са част от държавния бюджет;

 

 1. получени трансфери от бюджети по държавния бюджет в годишен размер на увеличението до 2 млн. лв.;

 

 1. получени трансфери за разходи за изпълнение на Националния план за действие по заетостта;

 

 1. проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;

 

 1. вътрешно преструктуриране на разходите за случаите, когато Националният осигурителен институт изпълнява международни договори и програми през текущата година;

 

 1. разходи от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. при участие в спасителни и/или неотложни аварийно-възстановителни дейности.

 

(5) Промените по ал. 4, т. 1 – 7 се одобряват от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт по предложение на управителя на Националния осигурителен институт, а по т. 8 – по реда на чл. 109 от Закона за публичните финанси.

 

 • 4. За 2021 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване.

 

 • 5. През 2021 г. средства от бюджета на Националния осигурителен институт може да се разходват и за мерки, свързани със заетостта, при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

 

 • 6. (1) Към пенсията или сбора от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях на всеки пенсионер, за месец януари, февруари и март 2021 г. се изплаща допълнителна сума в размер на 50 лв.

 

(2) Допълнителната сума по ал. 1 се изплаща над ограничението по § 7, ал. 2.

 

 • 7. (1) За 2021 г. не се прилага ограничението по § 6, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.

 

(2) За 2021 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях се определя в размер на 1440 лв.

 

(3) За 2021 г. добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване се изчислява от ограничения по ал. 2 размер.

 

 • 8. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от 2018 г., бр. 12, 35, 83, 94 и 99 от 2019 г. и бр. 26, 28, 51, 64 и 69 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:

 

 1. В чл. 33:

 

а) (в сила от 01.01.2023 г.) в ал. 5 се създава т. 19:

 

“19. води регистър на изплатените гарантирани вземания по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.”;

 

б) алинея 6 се изменя така:

 

“(6) Данните и документите, необходими за осъществяване на функциите и правомощията на Националния осигурителен институт, се предоставят безплатно от съответните държавни и общински органи, включително от ЕСГРАОН, от Националния статистически институт, от Националния архивен фонд и от лечебните заведения, както и от Главна дирекция “Гранична полиция” и/или Главна дирекция “Национална полиция” за осигурените лица, преминали държавните граници на Република България.”

 

 1. В чл. 40, ал. 4, т. 2 се изменя така:

 

“2. е необходимо да бъде извършена проверка от контролен или друг компетентен орган относно обстоятелства от значение за правото или размера на обезщетението; в този случай спирането е до приключване на проверката, но за не повече от 6 месеца;”.

 

 1. В чл. 54г:

 

а) алинея 2 се отменя;

 

б) алинея 4 се изменя така:

 

“(4) Длъжностното лице по чл. 54ж, ал. 1 спира с разпореждане производството по отпускането или изплащането на обезщетението за безработица, когато е необходимо:

 

 1. събиране на доказателства за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, придобит при прилагане на разпоредбите на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност;

 

 1. извършване на проверка от контролен или друг компетентен орган относно обстоятелства от значение за правото или размера на обезщетението; в този случай спирането е до приключване на проверката, но за не повече от 6 месеца.”

 

 1. В чл. 60, ал. 3 думата “изпраща” се заменя с “връчва” и накрая се добавя “по реда на чл. 110, ал. 4”.

 

 1. В чл. 68а се създава ал. 3:

 

“(3) При преизчисляване на пенсията по ал. 1 процентът на намаление, определен съгласно чл. 70, ал. 14, не се променя.”

 

 1. (в сила от 01.09.2021 г.) В чл. 70:

 

а) в ал. 10 се създава т. 3:

 

“3. в размера на вноската за фонд “Пенсии” по т. 1 и 2 се взема предвид и трансферът от държавния бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за периода от 2009 г. до 2015 г. включително.”

 

б) създава се ал. 19:

 

“(19) При определянето на размера на пенсията във връзка с изчисляването на индивидуалния коефициент се взема предвид и броят на месеците, през които лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд, спрямо общата продължителност на осигурителния му стаж, по ред и начин, определени в наредбата по чл. 106.”

 

 1. В чл. 73, ал. 3 думите “чл. 68” се заменят с “чл. 68, ал. 1”.

 

 1. (в сила от 01.09.2021 г.) В чл. 77 думите “чл. 70, ал. 4 – 7, ал. 10, т. 1 и ал. 11” се заменят с “чл. 70, ал. 4 – 7, ал. 10, т. 1 и 3, ал. 11 и 19”, а думите “чл. 70, ал. 8, 9, ал. 10, т. 2 и ал. 11” се заменят с “чл. 70, ал. 8, 9, ал. 10, т. 2 и 3, ал. 11 и 19”.

 

 1. (в сила от 01.09.2021 г.) В чл. 79, ал. 1 думите “чл. 70, ал. 4 – 7, ал. 10, т. 1 и ал. 11” се заменят с “чл. 70, ал. 4 – 7, ал. 10, т. 1 и 3, ал. 11 и 19”, а думите “чл. 70, ал. 8, 9, ал. 10, т. 2 и ал. 11” се заменят с “чл. 70, ал. 8, 9, ал. 10, т. 2 и 3, ал. 11 и 19”.

 

 1. В чл. 95:

 

а) в ал. 1:

 

аа) текстът преди т. 1 се изменя така: “Изплащането на пенсията се спира с разпореждане на длъжностното лице по чл. 98, ал. 1, когато:”;

 

бб) точка 1 се изменя така:

 

“1. пенсионерът подаде заявление за спиране;”

 

вв) в т. 3, 4 и 5 думата “когато” се заличава;

 

гг) създават се т. 6 и 7:

 

“6. са представени или се установят данни за обстоятелства, които могат да доведат до нейното прекратяване на основанията по чл. 96, ал. 1;

 

 1. се установят данни за извършено престъпление от значение за правото или размера на пенсията; в този случай материалите, обосноваващи спирането, се изпращат на съответния прокурор; след приключване на наказателното производство материалите от него се изпращат на длъжностното лице по чл. 98, ал. 1 за възобновяване изплащането на пенсията или за прекратяването ѝ.”;

 

б) алинея 2 се отменя.

 

 1. В чл. 96, ал. 1:

 

а) текстът преди т. 1 се изменя така: “Пенсията се прекратява с разпореждане на длъжностното лице по чл. 98, ал. 1, когато:”;

 

б) в т. 2 накрая се добавя “при условията на чл. 101 от Семейния кодекс”.

 

 1. В чл. 97:

 

а) алинеи 1 и 2 се изменят така:

 

“(1) Изплащането на пенсията се възобновява:

 

 1. по писмено заявление на пенсионера, когато е отпаднало основанието за спиране по чл. 95, ал. 1, т. 1 и 3, като изплащането се възобновява от датата на спирането, ако заявлението е подадено в тригодишен срок от тази дата, а ако е подадено след това – от датата на заявлението;

 

 1. по писмено заявление на пенсионера, когато е отпаднало основанието за спиране по чл. 95, ал. 1, т. 4, като изплащането се възобновява от датата на заявлението;

 

 1. по писмено заявление на пенсионера или въз основа на получена информация, че е отпаднало основанието за спиране по чл. 95, ал. 1, т. 5, като изплащането се възобновява от датата на отпадане на основанието за спиране, ако заявлението или информацията са получени в тригодишен срок от тази дата, а ако са получени след това – от датата на получаването им;

 

 1. по инициатива на длъжностното лице по чл. 98, ал. 1, когато е отпаднало основанието за спиране по чл. 95, ал. 1, т. 6 и 7 и няма основание за прекратяване на пенсията, като изплащането се възобновява от датата на спирането.

 

(2) Прекратената пенсия се възстановява по писмено заявление на пенсионера, считано от:

 

 1. датата на която е отпаднало основанието за прекратяването ѝ, ако заявлението е подадено в тригодишен срок от тази дата, а ако е подадено след това – от датата на заявлението;

 

 1. датата на прекратяването ѝ, ако се установи, че пенсионерът не се е явил за редовно преосвидетелстване поради уважителни причини – в случаите по чл. 96, ал. 1, т. 5.”;

 

б) алинея 3 се отменя.

 

 1. В чл. 98:

 

а) алинея 2 се изменя така:

 

“(2) Длъжностните лица по ал. 1 издават и разпореждания за:

 

 1. спиране на производството по отпускане, изменение или преизчисляване на пенсия и/или добавка, когато в хода на производството:

 

а) възникне необходимост да бъде извършена проверка от контролен или друг компетентен орган относно обстоятелства от значение за правото или размера на пенсията/добавката; в този случай спирането е до приключване на проверката, но за не повече от 6 месеца;

 

б) се установят данни за извършено престъпление от значение за изхода на производството; в този случай след спиране на производството материалите, обосноваващи спирането, се изпращат на съответния прокурор; след приключване на наказателното производство материалите от него се изпращат на длъжностното лице по ал. 1 за продължаване на спряното производство;

 

 1. възстановяване на неоснователно изплатени суми за пенсии; дължимите суми по разпореждането се събират чрез удръжки от пенсията съгласно чл. 114а, ал. 3 или чрез предвидените в чл. 114, ал. 5 способи.”;

 

б) в ал. 3 думата “Явните” се заменя с “Очевидните”.

 

 1. Член 102 се изменя така:

 

“Чл. 102. (1) Пенсиите, свързани с трудова дейност – за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, може да се преизчисляват по един от следните начини:

 

 1. служебно – с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането, съответно след последното преизчисляване на пенсията;

 

 1. по заявление на пенсионера – с допълнително придобития осигурителния стаж и осигурителен доход в периода след отпускането, съответно след последното преизчисляване на пенсията.

 

(2) Пенсията подлежи на служебно преизчисляване по ал. 1, т. 1, когато пенсионерът е придобил осигурителен стаж през предходната календарна година и не е подал заявление по ал. 1, т. 2 до датата на служебното преизчисляване. Преизчисляването се извършва считано от 1 април на съответната година, като се вземат предвид данните по чл. 5, ал. 4, т. 1, а за самоосигуряващите се лица – данните за внесените осигурителни вноски, които се отнасят за времето до 31 декември включително на предходната календарна година и които са налични в информационната система на Националния осигурителен институт към 1 март на текущата календарна година.

 

(3) Заявление за преизчисляване на пенсията по ал. 1, т. 2 може да подаде всяко лице с допълнително придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, съответно след последното преизчисляване на пенсията. Преизчисляването се извършва ежегодно, от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението, като се вземат предвид данните по чл. 5, ал. 4, т. 1, а за самоосигуряващите се лица – данните за внесените осигурителни вноски, които се отнасят за времето до края на месеца на подаване на заявлението и които са налични в информационната система на Националния осигурителен институт. Когато към датата на преизчисляването не са налични такива данни, длъжностното лице по чл. 98, ал. 1 постановява разпореждане за отказ за преизчисляване на пенсията, като същата не подлежи на последващо преизчисляване по ал. 1, т. 2, освен ако пенсионерът не подаде ново заявление.

 

(4) В случай че преизчисляването по ал. 1, т. 2 с наличните данни за придобития осигурителен стаж и осигурителен доход е по-неблагоприятно за пенсионера, размерът на пенсията се определя само въз основа на данните за осигурителния стаж за същия период.

 

(5) Преизчисляването на пенсиите по този член се извършва по реда на чл. 70, съответно на чл. 75 – 77. При преизчисляването на пенсията се взема предвид средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на първото ѝ отпускане, а за пенсия, отпусната до 1 януари 2000 г. – средномесечният осигурителен доход за страната за 2007 г., след което полученият размер се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща след датата на отпускане на пенсията. При преизчисляването осигурителният стаж, положен след 31 декември 2010 г., не се превръща по реда на чл. 104.”

 

 1. В чл. 105, ал. 2 след думата “пенсия” се добавя “и добавки, включително след смъртта на пенсионера” и се поставя запетая.

 

 1. В чл. 113, ал. 1 думата “неправилно” се заменя с “неоснователно”.

 

 1. В преходните и заключителните разпоредби:

 

 1. a) създава се § 7г:

 

“§ 7г. Когато в периода между 1 януари 2019 г. и 31 декември 2020 г. включително пенсионерът е подал заявление по чл. 102, ал. 3 в редакцията ѝ към 31 декември 2020 г., пенсията му продължава да се преизчислява ежегодно след 31 декември 2020 г. при условията и по реда на:

 

 1. член 102, ал. 1, т. 1 – от 1 април на съответната година, ако заявителят е бил избрал преизчисляването да се извършва с осигурителния стаж, придобит от него след отпускането, съответно след последното преизчисляване на пенсията му;

 

 1. член 102, ал. 1, т. 2 – от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението, ако заявителят е бил избрал преизчисляването да се извършва с осигурителния стаж и осигурителния доход, придобити от него след отпускането, съответно след последното преизчисляване на пенсията му.”;

 

б) (в сила от 01.09.2021 г.) създава се § 7д:

 

“§ 7д. Пенсия, отпусната с начална дата до 31 август 2021 г. включително с индивидуален коефициент, намален по реда на чл. 70 или на отменената ал. 3 на чл. 127, може да бъде преизчислена по заявление на пенсионера, подадено не по-късно от 30 септември 2022 г. до териториалното поделение на Националния осигурителен институт, което изплаща пенсията. При преизчисляването индивидуалният коефициент се определя съгласно нормативните разпоредби, по които е изчислен, като относно намалението му се прилагат чл. 70, ал. 10, т. 1 – 3, ал. 11 и ал. 19, ако това е по-благоприятно за пенсионера. Пенсията се преизчислява считано от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.”;

 

в) в § 22ц, ал. 1 числото “2023” се заменя с “2022”;

 

г) създава се § 22ч:

 

“§ 22ч. Наследствена или персонална пенсия, прекратена поради непълно осиновяване, може да бъде възстановена по писмено заявление, подадено от осиновителя, осиновения или упълномощено лице в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. Пенсията се възстановява от датата на заявлението, ако към тази дата осиновеният отговаря на изискванията на чл. 82, ал. 1.”

 

 • 9. (1) Лицата, на които до 30 юни 2021 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта им по чл. 68, ал. 1 и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат еднократно, в срок до 30 юни 2021 г., да упражнят правото на избор по чл. 4б за промяна на осигуряването им от универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии”, съответно фонд “Пенсии за лицата по чл. 69” на държавното обществено осигуряване по реда на наредбата по чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

(2) Лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст с начална дата до 31 декември 2020 г. включително, с намален индивидуален коефициент съгласно чл. 70, ал. 10, имат право в срок до 30 юни 2021 г. да поискат преизчисляването ѝ без намаление на индивидуалния коефициент, ако прехвърлят средствата от индивидуалната си партида в универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии”, съответно фонд “Пенсии за лицата по чл. 69” на държавното обществено осигуряване. Прехвърлянето на средствата се заявява лично или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице. Заявлението се подава до съответното пенсионноосигурително дружество, управляващо фонда, в който лицето е осигурено, чрез териториалното поделение на Националния осигурителен институт, което изплаща пенсията, едновременно със заявлението за преизчисляване на пенсията. Образците на заявления се утвърждават от управителя на Националния осигурителен институт.

 

(3) Пенсията за осигурителен стаж и възраст се преизчислява от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението по ал. 2.

 

(4) Националният осигурителен институт изпраща подадените заявления по ал. 2 за прехвърляне на средствата до съответните пенсионноосигурителни дружества до първия работен ден от месеца, следващ месеца на подаването им. В първия работен ден от месеца, следващ месеца на подаване на заявленията, пенсионноосигурителното дружество изчислява размера на средствата по индивидуалните партиди на съответните лица по стойността на един дял, валидна за предходния работен ден, и закрива индивидуалните им партиди.

 

(5) Националният осигурителен институт изпраща информация на Националната агенция за приходите за подадените заявления по ал. 2 за прехвърляне на средствата в деня, следващ деня на подаването им.

 

(6) В 7-дневен срок от постановяване на разпореждане за преизчисляване на пенсията без намаление на индивидуалния коефициент териториалното поделение на Националния осигурителен институт изпраща по електронен път във формат, утвърден от управителя на института, информация за това на съответното пенсионноосигурително дружество, което в едномесечен срок от получаването ѝ превежда натрупаните средства в индивидуалната партида на осигуреното лице в универсалния пенсионен фонд към фонд “Пенсии”, съответно фонд “Пенсии за лицата по чл. 69” на държавното обществено осигуряване. В случай на постановен отказ за преизчисляване на пенсията дружеството възобновява воденето на партидата.

 

(7) Едновременно с превода на средствата по ал. 6 пенсионноосигурителното дружество изпраща по електронен път на Националния осигурителен институт информация за размера на преведените средства от всяка индивидуална партида във формат, утвърден от управителя на института. В 7-дневен срок от превода дружеството изпраща на осигурените лица с писма с обратна разписка извлечения от индивидуалните им партиди и ги уведомява за извършеното прехвърляне на средствата.

 

(8) От първо число на месеца, следващ месеца, в който е подадено заявлението за преизчисляване на пенсията, всички дължими за лицето осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд се превеждат във фонд “Пенсии”, съответно фонд “Пенсии за лицата по чл. 69” на държавното обществено осигуряване. В 7-дневен срок от постановяване на разпореждане за отказ за преизчисляване на пенсията Националният осигурителен институт изпраща по електронен път информация за това на Националната агенция за приходите. В 10-дневен срок от получаването на информацията за постановения отказ Националната агенция за приходите превежда всички дължими за лицето осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд по сметка на съответния универсален пенсионен фонд, в който лицето е било осигурявано преди подаването на заявлението по ал. 2.

 

(9) В случаите на нарушение на ал. 4, 6, 7 и ал. 8, изречение първо заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”, прилага мярката по чл. 344, ал. 1, т. 1 и/или налага по реда на чл. 354 съответно административно наказание по чл. 351 или 352.

 

 • 10. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98 от 2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17, 61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 41, 74, 79 и 102 от 2015 г., бр. 32 и 47 от 2016 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 83 от 2016 г.; изм., бр. 95 от 2016 г., бр. 13, 54, 85 и 101 от 2017 г., бр. 55 от 2018 г., бр. 1, 7, 16 и 83 от 2019 г. и бр. 13, 23, 28 и 88 от 2020 г.) в чл. 256 се правят следните изменения и допълнения:

 

 1. В ал. 1 след думата “бюджет” се поставя запетая и се добавя “от бюджета на държавното обществено осигуряване или от бюджета на Националната здравноосигурителна каса”.

 

 1. В ал. 3 думата “бюджета” се заменя с “държавния бюджет, в бюджета на държавното обществено осигуряване или в бюджета на Националната здравноосигурителна каса”.

 

 • 11. В Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; изм., бр. 104 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 48 и 105 от 2006 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 15 и 84 от 2013 г., бр. 98 от 2016 г. и бр. 102 от 2017 г.) се правят следните изменения:

 

 1. В чл. 15, ал. 1:

 

а) точка 2 се отменя;

 

б) в т. 3 думите “но не повече от 0,3 на сто от годишните приходи на фонда” и запетаята пред тях се заличават.

 

 1. В чл. 27, ал. 1 думите “лични разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки” се заменят с “лични платежни сметки, обозначени с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчик на платежни услуги (ДПУ), лицензиран от Българската народна банка, или клон на ДПУ, осъществяващ дейност на територията на страната”.

 

 • 12. В 4-месечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет определя реда и начина за прилагане на чл. 70, ал. 10 и 19 от Кодекса за социално осигуряване в наредбата по чл. 106 от същия закон.

 

 • 13. В Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.; изм. бр. 34, 38, 44, 55, 60, 64, 71, 92 и 98 от 2020 г.) в преходните и заключителните разпоредби се създава § 4а:

 

“§ 4а. (1) Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 60 работни дни, ползван през 2021 г., се признава за трудов стаж.

 

(2) През 2021 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни.”

 

 • 14. Законът влиза в сила от 1 януари 2021 г. с изключение на:

 

 1. параграф 8, т. 1, буква “а”, която влиза в сила от 1 януари 2023 г.;

 

 1. параграф 8, т. 6, 8, 9 и т. 17, буква “б”, които влизат в сила от 1 септември 2021 г.

 

————————-

 

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 24 ноември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

 

(ОБН. – ДВ, БР. 107 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2021 Г.)

 

 

 

 • 12. Законът влиза в сила от 1 януари 2021 г., с изключение на:

 

 1. параграф 7, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в “Държавен вестник”;

 

 1. параграф 8, който влиза в сила от 10 декември 2020 г.

 

Приложение № 1 към чл. 9, т. 1

 

 

 

(Доп. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.)

 

 

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2021 г.
Пореден номер Икономически дейности (ном. А31) Икономически дейности (код

 

по КИД-2008)

Наименование на икономическа дейност Ръководители Специалисти Техници и приложни специ-
алисти
Помощен административен персонал Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии Машинни оператори и монтаж-
ници
Професии, неизиск-
ващи специална квалификация
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 А 01, 03 без 1.49 Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство 1034 779 707 655 650 650 650 688 650
2 А 02 Горско стопанство 935 650 650 650 650 650 650 650 650
3 А 1,49 Отглеждане на други животни

 

(пчеларство)

755 709 673 650 650 650 650 650 650
4 В 05 Добив на въглища 901 738 699 650 650 650 699 650 650
5 В 06 Добив на нефт и природен газ 865 694 675 650 650 650 650 650 650
6 В 07 Добив на метални руди 926 770 682 650 650 650 674 650 650
7 В 08.11 Добив на строителни материали 705 650 650 650 650 650 650 650 650
8 В 08.11 Добив на декоративни скални материали 677 650 650 650 650 650 650 650 650
9 В 08.11 Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти 709 650 650 650 650 650 650 650 650
10 В 08.12 Добив на трошен камък, чакъл и пясък 890 740 650 650 650 650 650 650 650
11 В 08.12 Добив на глина и каолин 916 761 657 650 650 650 650 650 650
12 В 08.9 и 09 Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива 712 650 650 650 650 650 650 650 650
13 C 10.1 без 10.12, 10.2 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия 1486 982 784 650 650 650 650 650 650
14 C 10.12 Производство и преработка на месо от домашни птици 1226 1018 883 650 650 650 650 650 650
15 C 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия 904 727 650 650 650 650 650 650 650
16 C 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини 982 883 650 650 650 650 650 650 650
17 C 10.5 Производство на мляко и млечни продукти 1057 697 650 650 650 650 650 650 650
18 C 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти 1247 1039 987 650 650 650 675 831 650
19 C 10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82 Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти 831 650 650 650 650 650 650 650 650
20 C 10.81 и 10.82 Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия 1143 940 873 650 650 650 650 650 650
21 C 10.9 Производство на готови храни за животни 1122 987 894 655 650 650 675 675 650
22 C 11 без 11.05, 11.06 и 11.07 Производство на напитки 869 675 650 650 650 650 650 650 650
23 C 11.05 и 11.06 Производство на пиво и малц 821 696 650 650 650 650 650 650 650
24 C 11.07 Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води 935 790 717 650 650 650 650 650 650
25 C 12 Производство на тютюневи изделия 1034 1008 705 650 650 650 650 650 650
26 C 13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 987 673 650 650 650 650 650 650 650
27 C 14 без 14.3 Производство на облекло 925 675 650 650 650 650 650 650 650
28 C 14,3 Производство на други трикотажни изделия 997 717 675 650 650 650 650 650 650
29 C 15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 906 650 650 650 650 650 650 650 650
30 C 16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 650 650 650 650 650 650 650 650 650
31 C 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 852 650 650 650 650 650 650 650 650
32 C,J 18, 58 и 59 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 650 650 650 650 650 650 650 650 650
33 C 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 1763 1310 1034 756 882 650 958 967 650
34 C 20 Производство на химични продукти 870 680 650 650 650 650 650 650 650
35 C 21 Производство на лекарствени вещества и продукти 870 680 650 650 650 650 650 650 650
36 C 22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 650 650 650 650 650 650 650 650 650
37 C 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 827 670 650 650 650 650 650 650 650
38 C 24 без 24.5 Производство на основни метали 810 650 650 650 650 650 650 650 650
39 C 24.5 Леене на метали 769 650 650 650 650 650 650 650 650
40 C 25 без 25.4 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 769 650 650 650 650 650 650 650 650
41 C 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти 790 686 650 650 650 650 650 650 650
42 C 27 Производство на електрически съоръжения 790 686 650 650 650 650 650 650 650
43 C 28 без 28.11; 25.4 Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси 862 650 650 650 650 650 650 650 650
44 C 28.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни 987 650 650 650 650 650 650 650 650
45 C 29, 30 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили 1018 675 650 650 650 650 650 650 650
46 C 31 Производство на мебели 650 650 650 650 650 650 650 650 650
47 C 32 без 32.5, 33 Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 705 650 650 650 650 650 650 650 650
48 C 32.5 Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории) 929 697 650 650 650 650 650 650 650
49 D 35.1 Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия 987 779 738 650 650 650 650 650 650
50 D 35.2; 49.5 Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт 1461 1008 958 650 650 650 700 772 650
51 D 35.3 Производство и разпределение на топлинна енергия 873 670 650 650 650 650 650 650 650
52 Е 36, 37 Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 810 727 655 650 650 650 650 650 650
53 Е 38 без 38.12 и 38.22; 39 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 832 650 650 650 650 650 650 650 650
54 Е 38.12 и 38.22 Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци 1013 842 758 650 650 650 665 650 650
55 F 41, 42 без 42.11 и 42.22, 43 Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности 790 650 650 650 650 650 650 650 650
56 F 42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти 878 696 650 650 650 650 650 650 650
57 F 42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи 696 650 650 650 650 650 650 650 650
58 G 45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 1299 1070 945 665 650 650 650 650 650
59 G 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки 923 650 650 650 650 650 650 650 650
60 I 79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 966 831 650 650 650 650 650 650 650
61 I 55, 56 Хотелиерство; Ресторантьорство 1266 1090 800 800 800 800 800 800 650
62 H 49.1, 49.2, 52 – само за железопътен транспорт Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт 927 822 675 650 650 650 650 650 650
63 H 49.3, 49.4 Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване 845 650 650 650 650 650 650 650 650
64 H 50 Воден транспорт 1011 924 789 650 650 650 650 650 650
65 H 51 Въздушен транспорт 1201 1103 900 650 650 650 650 650 650
66 H 52, без железопътен транспорт Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт) 1038 973 760 650 650 650 650 650 650
67 H 53 Пощенски и куриерски дейности 650 650 650 650 650 650 650 650 650
68 J 60, 61 Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения 933 817 700 650 650 650 650 650 650
69 K 64, 65, 66 ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 1589 1008 756 650 650 650 650 650 650
70 J, L, M, N 62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82 Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 1008 656 650 650 650 650 650 650 650
71 N 80 Дейности по охрана и разследване 848 650 650 650 650 650 650 650 650
72 M 72 Научноизследователска и развойна дейност 673 650 650 650 650 650 650 650 650
73 O 84 ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 650 650 650 650 650 650 650 650 650
74 P 85 ОБРАЗОВАНИЕ 686 650 650 650 650 650 650 650 650
75 Q 86 без 86.1, 75 ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите); Ветеринарномедицинска дейност 1045 668 650 650 650 650 650 650 650
76 Q 86,1 Дейност на болници (без началник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите) 1336 987 650 650 650 650 650 650 650
77 Q 87, 88 Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване 650 650 650 650 650 650 650 650 650
78 R 90, 91, 92, 93 КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (за 93.12 Дейност на спортни клубове – без професи-
онален спортист във футболен клуб)
659 650 650 650 650 650 650 650 650
79 S, T 95, 96, 97 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ 650 650 650 650 650 650 650 650 650
80 S, U 94 без 94.91, 99 Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби 896 650 650 650 650 650 650 650 650
81 R 93,12 Дейност на спортни клубове (само за професионален спортист във футболен клуб) 650
82 Централен кооперативен съюз 665 650 650 650 650 650 650 650 650
83 Q 86 без 86.1 ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант) 697 650 650
84 Q 86,1 Дейност на болници (само за началник клиника/отделение) 1103
85 Q 86,1 Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант) 766 709 697
86 S 94.91 Дейност на религиозни организации 650

 

 

(Нови – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Забележки:

 

 1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.

 

 1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.

 

 1. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите – приложение 2 към Заповед № РД01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.

 

Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето ѝ не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.

 

 1. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.

 

Приложение № 2 към чл. 14

 

 

Диференцирани осигурителни вноски за Фонд “Трудова злополука и професионална болест” за 2021 година
код КИД 2008 Наименование на икономическа дейност КИД 2008 Осигурителна вноска
(в %)
1 2 3
02 Горско стопанство 1,1
05 Добив на въглища 1,1
07 Добив на метални руди 1,1
08 Добив на неметални материали и суровини 1,1
09 Спомагателни дейности в добива 1,1
12 Производство на тютюневи изделия 1,1
13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 1,1
16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 1,1
20 Производство на химични продукти 1,1
23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 1,1
24 Производство на основни метали 1,1
25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 1,1
30 Производство на превозни средства, без автомобили 1,1
31 Производство на мебели 1,1
33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 1,1
38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали 1,1
39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 1,1
41 Строителство на сгради 1,1
42 Строителство на съоръжения 1,1
43 Специализирани строителни дейности 1,1
49 Сухопътен транспорт 1,1
50 Воден транспорт 1,1
68 Операции с недвижими имоти 1,1
77 Даване под наем и оперативен лизинг 1,1
01 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности 0,9
17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 0,9
21 Производство на лекарствени вещества и продукти 0,9
22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 0,9
28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение 0,9
36 Събиране, пречистване и доставяне на води 0,9
37 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 0,9
52 Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 0,9
53 Пощенски и куриерски дейности 0,9
81 Дейности по обслужване на сгради и озеленяване 0,9
06 Добив на нефт и природен газ 0,7
10 Производство на хранителни продукти 0,7
11 Производство на напитки 0,7
19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 0,7
27 Производство на електрически съоръжения 0,7
32 Производство, некласифицирано другаде 0,7
35 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 0,7
46 Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети 0,7
51 Въздушен транспорт 0,7
61 Далекосъобщения 0,7
80 Дейности по охрана и разследване 0,7
84 Държавно управление 0,7
90 Артистична и творческа дейност 0,7
92 Организиране на хазартни игри 0,7
93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих 0,7
14 Производство на облекло 0,5
15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 0,5
18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители 0,5
26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти 0,5
29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета 0,5
45 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт 0,5
47 Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 0,5
56 Ресторантьорство 0,5
59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 0,5
60 Радио- и телевизионна дейност 0,5
70 Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението 0,5
71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи 0,5
72 Научноизследователска и развойна дейност 0,5
74 Други професионални дейности 0,5
78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила 0,5
79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 0,5
82 Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност 0,5
85 Образование 0,5
86 Хуманно здравеопазване 0,5
87 Медико-социални грижи с настаняване 0,5
88 Социална работа без настаняване 0,5
91 Други дейности в областта на културата 0,5
95 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 0,5
99 Дейности на екстериториални организации и служби 0,5
03 Рибно стопанство 0,4
55 Хотелиерство 0,4
58 Издателска дейност 0,4
62 Дейности в областта на информационните технологии 0,4
63 Информационни услуги 0,4
64 Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване 0,4
65 Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване 0,4
66 Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането 0,4
69 Юридически и счетоводни дейности 0,4
73 Рекламна дейност и проучване на пазари 0,4
75 Ветеринарномедицинска дейност 0,4
94 Дейности на организации с нестопанска цел 0,4
96 Други персонални услуги 0,4
97 Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал 0,4
98 Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление 0,4

 

 

Приложение № 3 към чл. 15, ал. 4

 

 

Бюджет на Фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”

 

 

 

(в хил. лв.)

Показатели Бюджет 2021 г.
І. ПРИХОДИ 3 000,0
Приходи от вноски 0,0
Приходи от лихви и инвестиции в ДЦК 3 000,0
Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви 0,0
ІІ. РАЗХОДИ 4 753,5
Обезщетения и помощи за домакинствата 4 500,0
 Разходи за гарантирани вземания на работници и служители 4 500,0
Разходи за дейността 90,0
 Разходи за дейността, извършени по чл. 13 от ЗГВРСНР 90,0
Разходи за заплати и възнаграждения на персонала 43,1
Други възнаграждения и плащания на персонала 61,4
Осигурителни вноски от работодатели 18,0
Издръжка 41,0
III. ТРАНСФЕРИ 0,0
ІV. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК -1 753,5
V. ФИНАНСИРАНЕ 1 753,5
Покупка на ДЦК на първичния пазар (-) -12 000,0
Получени погашения по ДЦК на първ. пазар (+) 34 144,2
Наличност по сметка от предходна година 47 268,9
Остатък по срочни депозити в БНБ в началото на годината (+) 0,0
Наличност по срочни депозити към края на годината (-) 0,0
Остатък към края на периода (-) -67 659,6

 

 

Приложение № 4 към чл. 16

 

 

Бюджет на Учителския пенсионен фонд

 

 

 

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ Б Ю Д Ж Е Т

 

2021 г.

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО 87 284,4
 Данъчни приходи 80 324,2
 Осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване 80 324,2
Неданъчни приходи 6 960,2
 Приходи и доходи от собственост 6 960,2
Приходи от лихви и отстъпки от ДЦК и общински ценни книжа 6 960,2
Глоби, санкции и наказателни лихви 0,0
Други приходи 0,0
II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО 58 072,8
Текущи разходи 58 072,8
Издръжка 64,4
Други финансови услуги 64,4
Пенсии 58 008,4
Пенсии от УчПФ 16 147,9
Добавки от УчПФ 41 860,5
III. ТРАНСФЕРИ 0,0
IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+) 29 211,6
V. ФИНАНСИРАНЕ -29 211,6
Суми по разчети за поети осигурителни вноски 0,0
Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации – нето (+/-) -27 753,7
Покупка на държавни ценни книжа -100 000,0
Получени погашения по държавни ценни книжа 72 246,3
Депозити и средства по сметки – нето (+/-) -1 457,9
Наличност по сметка в началото на периода (+) 17 105,7
Наличност по депозити в началото на периода (+) 33 000,0
Остатък в БНБ към края на периода (-) -26 563,6
Наличност по депозити в края на периода (-) -25 000,0

 

 

Приложение № 5 към чл. 17

 

 

КОНСОЛИДИРАН БЮДЖЕТ на администрираните отНационалния осигурителен институт социалноосигурителни фондове за 2021 г.
ПОКАЗАТЕЛИ Сума

 

(хил. лв.)

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО  14 931 539,9
1. Приходи 8 601 484,7
1.1. Осигурителни приходи 8 472 834,5
1.1.1. Осигурителни вноски 8 472 834,5
1.2. Неданъчни приходи 129 690,2
1.3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -1 040,0
2. Получени трансфери от централния/държавния бюджет 6 330 055,2
IІ. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО 14 904 081,8
1. Разходи 14 896 681,8
1.1. Пенсии 12 405 941,8
1.2. Социални помощи и обезщетения 2 043 154,9
1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 447 392,9
1.3.1. Разходи за персонал 91 870,1
1.3.2. Издръжка 48 285,4
1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции 550,0
1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 148,2
1.3.5. Капиталови разходи 6 539,2
1.3.6. Други програми и дейности за осигуряване на заетост 300 000,0
1.4. Отбрана и сигурност 192,2
2. Предоставени трансфери 7 400,0
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 27 458,1
ФИНАНСИРАНЕ -27 458,1
Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа – нето (+/-) -5 609,5
Депозити и средства по сметки – нето (+/-) -21 848,6
Наличности в началото на периода (+) 97 374,6
Наличности в края на периода (-) -119 223,2